Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Niegroźne stowarzyszenie filantropów czy złowroga sekta rządząca światem? O masonerii wiadomo już całkiem sporo, lecz także wiele jej celów i działań pozostaje w ukryciu. Pewne jest jedno – ideologia tej organizacji była i jest skrajnie antykatolicka, czego członkowie lóż zazwyczaj nie ukrywali. Dlatego też od roku 1717, kiedy masoneria ujawniła światu swoje istnienie, Kościół katolicki zakazywał i – co ważne – nadal zakazuje wiernym wolnomularskiej aktywności. Co o masonach na przestrzeni tych 300 lat pisali papieże i hierarchowie Kościoła? 

1. „Aby zamknąć bardzo szeroką drogę, jaka przez to mogłaby się otworzyć dla nieprawości popełnianych bezkarnie, i dla innych znanych Nam powodów słusznych i rozsądnych, idąc za radą wielu naszych Czcigodnych Braci Kardynałów świętego Kościoła Rzymskokatolickiego i za naszym własnym porywem, z upewnionego przekonania, po dojrzałym namyśle i mocą naszej pełnej władzy apostolskiej, postanowiliśmy i zawyrokowaliśmy potępić oraz objąć zakazem wymienione stowarzyszenia, zgromadzenia, zebrania kół i tajnych związków zwanych masonerią lub znanych pod inną nazwą, tak jak potępiamy je i zakazujemy ich Naszym niniejszym zarządzeniem obowiązującym na zawsze. (…) I nakazujemy im [wiernym – red.] stanowczo powstrzymać się całkowicie od wszelkiego udziału w tych stowarzyszeniach, zgromadzeniach, zebraniach, kołach lub tajnych związkach, a to pod karą ekskomuniki, którą ściągnęliby na siebie wszyscy popełniający wyżej wymienione czyny przez sam fakt (ipso facto) i bez żadnych innych dochodzeń, od której to ekskomuniki nikt nie może dostąpić łaski rozgrzeszenia, jak tylko przez Nas lub przez aktualnie sprawującego rządy Biskupa Rzymu, chyba że w niebezpieczeństwie życia (in articulo mortis)”.

(Klemens XII, konstytucja In Eminenti, 1738)


2. „Postulując religijną obojętność, która jest ze wszystkiego najbardziej szkodliwa; przyznają każdemu człowiekowi pełną wolność wymyślenia sobie własnej religii skrojonej według własnych pojęć i skłonności; swobodę do profanowania i hańbienia Męki Naszego Zbawiciela w ich wstrętnych ceremoniach; gardzenia Sakramentami Kościoła, które w potworny, świętokradzki sposób zastępują sakramentami swego własnego pomysłu i czynią pośmiewisko z Tajemnic Religii katolickiej. I wreszcie, powodowani szczególną nienawiścią do Stolicy Apostolskiej ze względu na prymat tego urzędu, knują masoni najbardziej przewrotne i godne potępienia spiski, po to by ją obalić”.

(Pius VII, konstytucja Ecclesiam a Jesu Christo, 1821)

3. „Ośmielili się publikować pisma na temat religii i spraw państwowych, ujawniając swoją pogardę dla autorytetu, nienawiść dla władzy zwierzchniej, atakując boskość Jezusa Chrystusa i samo istnienie Boga: Otwarcie chełpią się swym materializmem, jak również swymi kodeksami i statutami, które objaśniają ich plany i zamierzenia obalenia prawowitych głów państw i zupełnego zniszczenia Kościoła”.

(Leon XII, konstytucja Quo graviora, 1825)

4. „Ich prawem jest kłamstwo; ich bogiem jest diabeł, ich obrzędy są nieprzyzwoite”.

(Pius VIII o masonach cytując św. Leona Wielkiego, encyklika Traditi, 1829)

5. „Zło wydobywa się z sekretnych towarzystw, bezdenna otchłań nędzy wykopanej przez te spiskujące związki, w którą herezje i sekty – można by rzec – zwymiotowały całe swe wyuzdanie, świętokradztwo i bluźnierstwo”.

(Grzegorz XVI, encyklika Mirari vos, 1832)

6. „Usiłują z całą bezwzględnością zniweczyć religię katolicką oraz Boski autorytet Kościoła i jego ustawy, a także podeptać prawa tak świętej, jak cywilnej władzy (…). Do tego celu zmierzają niegodziwe zamachy przeciwko tej Rzymskiej Błogosławionego Piotra Katedrze, w której Chrystus położył niezwalczony fundament Swojego Kościoła. Do tego – owe tajne sekty wylęgłe z ciemności dla zniszczenia i spustoszenia tak świętej, jak świeckiej społeczności, które przez Rzymskich Papieży, Poprzedników Naszych obłożone zostały w ich Listach Apostolskich kolejnymi anatemami, które to anatemy, My pełnią Naszej władzy apostolskiej potwierdzamy i jak najpilniej nakazujemy zachowywać”.

(Pius IX, encyklika Qui pluribus, 1846)

7. „Obecność szatańskiego ducha w tej sekcie została w szczególny sposób potwierdzona przez wydarzenia minionego stulecia, podczas Rewolucji Francuskiej, która wstrząsnęła całym światem. Wstrząsy te dowiodły, że można się spodziewać całkowitego rozkładu ludzkiego społeczeństwa, o ile nie zostaną skruszone siły tej skrajnie zbrodniczej sekty”.

(Pius IX w liście do biskupa Olindy w Brazylii, 1873)

8. „Zdaje się, że zwolennicy Złego zmawiają się między sobą, i wszyscy do jak najgwałtowniejszej napaści się sposobią pod przewodem i przy pomocy owego daleko rozgałęzionego i silnie zorganizowanego stowarzyszenia Masonów czyli wolnomularzy. Nie tając się już bowiem bynajmniej z zamiarami swoimi, zuchwale miotają się przeciwko majestatowi Bożemu; jawnie i otwarcie dążą do zburzenia Kościoła, i to w tym celu, aby ludy chrześcijańskie do szczętu obedrzeć z dobrodziejstw wysłużonych przez Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zagrożeni takim nieszczęściem, powodowani miłością musimy często wzdychać i wołać do Boga”.

(Leon XIII, encyklika Humanum genus, 1884)

9. „Znaleźli się w masonerii tacy, którzy wystąpili z propozycją, iż należy systemowo dążyć do tego, aby najszersze warstwy przepoić rozwiązłością bez żadnych hamulców, gdyż wtedy będą je mieli całkowicie w swych rękach, jako narzędzie do wykonania swych najzuchwalszych zamysłów. W odniesieniu do społeczności rodzinnej, oto do czego sprowadza się program naturalistów: Małżeństwo jest pewnym rodzajem umowy i może być prawnie rozwiązane na żądanie tę umowę zawierających. Władze publiczne mają prawo wyrokowania w sprawach małżeńskich. W wychowaniu dzieci, gdy chodzi o religię, nie należy im narzucać żadnych określonych poglądów, ani niczego zalecać. To sprawa każdego z nich, gdy dorosną, wybrać to, co im się będzie bardziej podobało”.

(Leon XIII, encyklika Humanum genus, 1884)

10. „Toteż jedyną moralnością, która znalazła uznanie u adeptów sekty masońskiej i według której chcieliby wychowywać młodzież, to moralność zwana przez nich moralnością świecką, niezależną lub wolną, inaczej mówiąc moralność, w której nie ma miejsca dla jakiejkolwiek idei religijnej. Jak bardzo taka moralność jest niewystarczająca, do jakiego stopnia brak jej wewnętrznej siły, jak łatwo się chwieje pod naporem namiętności, można się wystarczająco przekonać widząc już opłakane jej skutki”.

(Leon XIII, encyklika Humanum genus, 1884)

11. „Również i druga namiętna dążność wolnomularzy, zmierzająca do zniszczenia fundamentów prawości i przyzwoitości i do popierania tych, którzy chcieliby, aby tak jak zwierzętom wolno im było robić wszystko, na co im przyjdzie ochota – to nie jest nic innego, jak okrywanie rodzaju ludzkiego hańbą i sromotą i pchanie go do ruiny”.

(Leon XIII, encyklika Humanum genus, 1884)

12. „Główne ich [masonów – red.] dogmaty tak całkowicie i tak oczywiście uchybiają rozumowi, że nie można sobie wyobrazić czegoś bardziej przewrotnego. Istotnie, chcieć zniszczyć religię i Kościół, które sam Bóg założył i którymi aż do skończenia świata opiekować się obiecał, po to, by po osiemnastu stuleciach przywrócić na nowo obyczaje i instytucje pogańskie, to szczyt szaleństwa i najzuchwalszej bezbożności”.

(Leon XIII, encyklika Humanum genus, 1884)

13. „Dobrze jest wam znany cel wyznaczony sobie przez bezbożnych sekciarzy, którzy nałożyli wam swoje jarzmo. Z cyniczną zuchwałością ogłosili swój cel, którym jest Wykorzenienie katolicyzmu we Francji. Chcą wyrwać z waszych serc ostatni korzeń – Wiarę, która okryła sławą waszych przodków; Wiarę, która przyniosła waszej ojczyźnie pomyślność i wielkość między narodami; Wiarę, która będzie waszym wsparciem w godzinie ciężkiej próby, która utrzymuje pokój w waszych domach i otwiera wam drogę do wiecznego szczęścia. Sami odczuwacie, że to właśnie tej Wiary należy bronić”.

(Pius X, list do Francuzów, 1907)

14. „Kto się zapisuje do sekty masońskiej lub stowarzyszeń działających przeciwko Kościołowi, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej”.

(Kodeks prawa kanonicznego z roku 1917, promulgowany przez Benedykta XV)

15. „Pozostaje jednak niezmieniona negatywna opinia Kościoła w sprawie stowarzyszeń masońskich, ponieważ ich zasady zawsze były uważane za niezgodne z nauką Kościoła i dlatego przynależność do nich pozostaje zakazana. Wierni, którzy należą do stowarzyszeń masońskich, są w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przystępować do Komunii Świętej”.

(Deklaracja o Stowarzyszeniach Masońskich podpisana w roku 1983 przez późniejszego papieża Benedykta XVI, a ówczesnego prefekta Świętej Kongregacji Nauki Wiary, Josepha kard. Ratzingera. Deklarację zatwierdził papież Jan Paweł II).

Michał Wałach

Tłumaczenia za: ultramontes.pl, silesia.edu.pl, opoka.org.pl.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Zobacz jeszcze:

1. Maciej Giertych - Dmowski a Kościół
(Wiara)
... gdy zorientował się, że walczy z masonerią. Zorientował się, że sprawy, o które walczy, znajdują przeciwników w bardzo różnych formacjach politycznych, formalnie przeciwstawnych, ale gdzieś na jakimś ...
Utworzone: 20 czerwca 2008
2. Rola masonerii w wybuchu rewolucji we Francji
(Wiara)
...  działalność masonerii. Masoneria będąc płodem ziemi angielskiej (z 1717 r.) już w 1721 roku przekroczyła kanał La Manche i w błyskawicznym tempie rozkrzewiła się we Francji. Do tego stopnia, że w 187 ...
Utworzone: 17 lipca 2008
3. Geremek nie był polskim patriotą
(Komentarz polityczny)
... masoneria wyrażała żal po utracie Geremka to rozumiem - mają do tego prawo. Ale nie róbmy z pokrzywy róży. Bronisław Geremek nie był nigdy polskim patriotą. Ba, przez całe swoje życie wpisał się w nurt ...
Utworzone: 2 sierpnia 2008
4. Oddać Polskę Chrystusowi
(Wiara)
... państwowe media były poddane totalnej administracji i manipulacji w rękach partii komunistycznej oraz użyte dla propagandy ateizmu i perfidnej demoralizacji. W zmowie ze światową masonerią zaatakowano ...
Utworzone: 13 sierpnia 2008
5. Gra o Izrael - od Napoleona do Hitlera
(Warto przeczytać)
... Revolution” i pisze jak masoneria działała jak „zorganizowana religia zła” rewolucji francuskiej. Bardzo krwawa rewolucja francuska (1789-1799) obaliła absolutną monarchię katolickiego króla za pomocą ...
Utworzone: 23 października 2008
6. Nadchodzi koniec miękkiego świata
(Wiara)
... Zasadniczo z wolności religijnej, która zapanowała prawie w każdym umyśle. Masoneria, wrogowie Boga, w pewnym sensie zwyciężyli. Uwaga! Zwyciężyli tylko w pewnym sensie, ostatecznie w ogóle nie zwyciężyli. ...
Utworzone: 6 stycznia 2009
7. Jędrzej Giertych wobec kwestii żydowskiej - Łukasz Kołak
(Warto przeczytać)
Część I Jędrzej Giertych urodził się w 1903 r. w Sosnowcu; do szkół chodził w Rewlu, Petersburgu, Kielcach, maturę zaś zdał w Wilnie w 1920 r. W Petersburgu wstąpił do polskiego harcerstwa. W latach 1924 ...
Utworzone: 15 marca 2009
8. Walka masonerii z Kościołem
(Warto przeczytać)
...  swoich książek: "Masoneria polska 1999", "Pius IX - pogromca liberalizmu", a przede wszystkim do swojej ostatniej książki "Unia Europejska- nowy Babilon". Na początek kilka informacji na temat masone ...
Utworzone: 17 marca 2009
9. Odwrócić program Rewolucji! - Wywiad z J.E. bp. Bernardem Tissier de Mallerais
(Wiara)
... państwo. Zgodnie z tą zasadą Rewolucji państwo nie jest w stanie wydać osądu w kwestii religii. Drugi etap Rewolucji miał polegać na unicestwieniu Mszy św. Masoneria chciała to zrealizować pod koniec ...
Utworzone: 19 marca 2009
10. "Przynęty i pułapki w europejskich traktatach integracyjnych"
(Warto przeczytać)
... a ona gmach człowieczeństwa, duchową świątynię, która ma zjednoczyć w swych murach całą ludzkość. Masoneria jest powołana do takiego ukształtowania budulca -- serc ludzkich, do nadania im takiej formy, by ...
Utworzone: 21 marca 2009
11. masoneria polska 2009
(Warto przeczytać)
Stanisław Krajski Rozmowy niedokończone słuchaj zapisz Masoneria polska 2009, : Autor przedstawia wszystkie nowe fakty i wydarzenia oraz pewne hipotezy i teorie, które wprost się narzucają na temat ...
Utworzone: 10 kwietnia 2009
12. ZBRODNIA BEZ KARY
(Warto przeczytać)
... wolność jednostki, a także wolną grę sił w gospodarce i ekonomice. Socjalkomuno - masoneria co roku organizuje pod patronatem nowojorskiego “Towarzystwa Otwartego Społeczeństwa” i Uniwersytetu Europy Cen ...
Utworzone: 13 kwietnia 2009
13. UKRYTA STRONA DZIEJÓW
(Warto przeczytać)
W najbliższym czasie ukaże się książka, która we Włoszech wydana została w roku 2008 ! UKRYTA STRONA DZIEJÓW Kliknij link by pobrac fragment książki Masoneria i tajne organizacje Za: http://ksiegarnia.antyk.org.pl/x_C_X__P_ZAPOWIEDZI.html ...
Utworzone: 17 kwietnia 2009
14. „Kościół Naród i Państwo” Roman Dmowski 1927r.
(Myśl Narodowa)
...  które masoneria posiada dla inicjowanych, mówią tak, iż widoczne jest, że tu idzie o zastąpienie jednej religii przez inną, religii chrześcijańskiej przez religię wolnomularstwa. Tym się tłumaczy fakt ...
Utworzone: 25 kwietnia 2009
15. Humanum genus
(Warto przeczytać)
...  Madra przezornosc poprzedników Leona XIII. Nie usluchano ich. Zagrozenia, które stad wynikly Potepienie doktryn szerzonych przez masonerie Tajemnica i przysiega Masoneria przeciwko Kosciolowi i papiestw ...
Utworzone: 5 maja 2009
16. Diabły z UE też boją się święconej wody
(Wiadomości)
... zajmują ludzi wierzących. Masoneria europejska chce, aby na początek zamknąć religię w naszych domach, aby wartości płynące z wiary nie stały się źródłem praw porządkujących życie państw zbudowanych przez ...
Utworzone: 11 maja 2009
17. GLOBALIZM - "Komunizm XXI wieku"
(Warto przeczytać)
... j płaszczyźnie. I druga kwestia, bo to się zazębia wszystko, masoneria działająca w tej sferze ideowej, przecież współpracuje z ogromnymi miliarderami, którzy w sposób najczęściej nieuczciwy doszli do swoich ...
Utworzone: 11 maja 2009
18. masoneria polska 2009
(Wiadomości)
Prelekcja we Wrocławiu 30 maja o godz. 15 w sali kościoła Matki Bożej Pocieszenia we Wrocławiu (ul. Wittiga 10) dr Stanisław Krajski wygłosi prelekcję Masoneria polska 2009. Kupić będzie można również ...
Utworzone: 16 maja 2009
19. LICHWA - rak ludzkości - fragment najnowszej książki Henryka Pająka
(Warto przeczytać)
... nieformalnie istniał już od kilkudziesięciu lat (od 1913 roku), ale dopiero po pierwszej wojnie światowej masoneria i jej dyrygenci - Iluminaci, powołali masońską “Ligę Narodów”, a po drugiej wojnie światowej ...
Utworzone: 3 czerwca 2009
20. Modernizm szkodzi Kościołowi
(Warto przeczytać)
... Kościoła Katolickiego. Wstrzykując niezwykle zaraźliwego wirusa modernizmu w struktury Kościoła udało jej się doprowadzić do zakażenia organizmu. Jakby tego było mało, masoneria znając doskonale antidotum, ...
Utworzone: 16 czerwca 2009
21. „Dzieci wdowy” w Watykanie
(Warto przeczytać)
... pokorną służącą u stóp państwa”. Podkreślał w swojej encyklice Humanum genus, że masoneria jest, rozpatrując jej działania i ideologię pod kątem celów, „punktem środkowym” – kloaką zlewającą w sobie wszystkie ...
Utworzone: 19 czerwca 2009
22. Nici demokratycznej podszewki
(Warto przeczytać)
... bardzo mnie wtedy rozbawiła. Ale mniejsza już o to, bo ważniejsze jest co innego. Otóż współczesna masoneria jest międzynarodową organizacją nepotystyczną i korupcyjną – rodzajem wspólnoty rozbójniczej, ...
Utworzone: 6 lipca 2009
23. Zastrzeżenia odnośnie Józefa Piłsudskiego
(Warto przeczytać)
...  uchronił nasz kraj przed tragedią! Także istnieją podejrzenia o filosemicką politykę ze strony Piłsudskiego, oraz o jego prawdopodobne związki z masonerią. Mówi się, że Józef Piłsudski był mianowany masoński ...
Utworzone: 10 sierpnia 2009
24. Tematy Niebezpieczne
(Warto przeczytać)
... ADOLFA HITLERA * NARODOWE SIŁY ZBROJNE A ŻYDZI * REWIZJONIZM HOLOCAUSTU * CZY IZRAEL JEST PAŃSTWEM DEMOKRATYCZNYM? * MASONICA 18 MASONERIA I SPISKOWA TEORIA DZIEJÓW 19 MASONERIA- RYTY- OBRZĘDY VARIA * ...
Utworzone: 20 sierpnia 2009
25. Taktyki dezinformacji w mediach oraz w grupach dyskusyjnych
(Warto przeczytać)
... o Papieża, Count Von Konvelbacha media milczą. Trudno jest także znaleźć jakiekolwiek informacje na temat niezwykłego bogactwa tej najbardziej majętnej organizacji na globie ziemskim. 3. Masoneria or ...
Utworzone: 15 września 2009
26. Przeciw masonerii – abp Marcel Lefebvre
(Warto przeczytać)
... „Porozumienie między chrystianizmem i masonerią jest niemożliwe”. Lecz obecnie sądzi się, iż postępuje się dobrze, praktykując fałszywy ekumenizm również z wolnomularstwem. Masoneria jest zatem bardzo ...
Utworzone: 22 września 2009
27. Filozofia Hoene-Wrońskiego oparta jest na Kabale
(Warto przeczytać)
...  Tym tematem zajmiemy się w artykule “Masoneria zwalczała osobę Hoene-Wrońskiego, a dzieła jego uważa za swoje”; Inny bowiem jest stosunek masonerii do osoby Hoene-Wrońskiego, jako zdradzającego i odkrywająceg ...
Utworzone: 29 września 2009
28. O Polańskim na forach..
(Warto przeczytać)
... był wielki, niektóre tajemnicze żydowskie sekty ,masoneria rytu żydowskiego nie wybaczyły LaVeyowi i Polańskiemu ujawnienia hermetycznych ,bestialskich rytuałów satanistycznych. “Dziecko Rosemary” wywarło ...
Utworzone: 8 października 2009
29. Droga do Prawdy - refleksje po latach
(Naród)
... radycjonalistycznych, ograniczonych na ogół do kręgów narodowych. W środowiskach tych dostrzegano zagrożenia zewnętrzne (masoneria); nie w pełni zaś rozumiano wewnętrzne przyczyny kryzysu, którego podstaw ...
Utworzone: 23 października 2009
30. Papiestwo i masoneria – ks. Ernest Jouin
(Warto przeczytać)
Papiestwo i masoneria to dwie potęgi działające na świecie, a każda z nich usiłuje nad nim zapanować. Rezultat toczącej się między nimi walki ma w obecnej chwili najwyższą doniosłość, gdyż stajemy nie ...
Utworzone: 3 listopada 2009
31. Ciężkie czasy dla agentów
(Warto przeczytać)
... ić się nie da. Powstał materiał ludzki na największą organizację mafijną w dziejach, przy której masoneria i żydowskie spiski z antysemickich opowieści to pikuś. Umiejętność szkodzenia państwu własnemu j ...
Utworzone: 8 listopada 2009
32. Herman znaczy „wojownik”
(Warto przeczytać)
... lizbońskiego, przyjętego przez posłów PO, PiS, SLD i PSL, sprawy Polski w ramach przygody z Unią Europejską idą w naprawdę złym kierunku. Masoneria, która przejęła władzę w UE za przyczyną złamania chrześcijańskiego ...
Utworzone: 21 listopada 2009
33. Do wszystkich Katolików
(Warto przeczytać)
... inne partie są związane z Wolnomularstwem (Masonerią) i Bankami Międzynarodowymi więc tego nie robią. Ale ta nowa partia nawet a nazwie Kredyt Społeczny, nawet mająca w zamyśle uczciwe zasady Kredytu Społecznego, ...
Utworzone: 28 listopada 2009
34. Nie dla minaretów w Szwajcarii – stop islamizacji Europy
(Warto przeczytać)
... ? Raczej nie gościnnością, z której słyną państwa islamskie, w których na porządku dziennym jest palenie katolickich świątyń i mordowanie wyznawców Chrystusa. Lewactwo i masoneria w popieraniu islamizacji ...
Utworzone: 1 grudnia 2009
35. Roman Dmowski a Kościół
(Myśl Narodowa)
... religii. Walka z wrogami Kościoła Dmowski miał już 40 lat gdy zorientował się, że walczy z masonerią. Zorientował się, że sprawy, o które walczy, znajdują przeciwników w bardzo różnych formacjach politycznych, ...
Utworzone: 2 grudnia 2009
36. 4 Grudnia 1926 r. Powstał Obóz Wielkiej Polski
(Myśl Narodowa)
... masoneria i mniejszości narodowe, którym liberalna polityka narodowościowa Piłsudskiego bardzo odpowiadała. Tak więc o żadnym autentycznym przełomie ani uzdrowieniu sytuacji politycznej mowy być nie mogło. ...
Utworzone: 2 grudnia 2009
37. masoneria i kryzys
(video)
dr Stanisław Krajski Radio Maryja - Rozmowy niedokończone słuchaj zapisz
Utworzone: 5 grudnia 2009
38. Problemy Drugiego Soboru Watykańskiego Ks. prof. Michał Poradowski
(Warto przeczytać)
...  zwycięzców i zwyciężonych, lecz powszechne zniszczenie, stąd też nic dziwnego, że masoneria - podobnie jak inne stowarzyszenia międzynarodowe - rozpoczęła akcję zbliżenia się do swych dawnych przeciwników ...
Utworzone: 25 grudnia 2009
39. Czemu B'nai B'rith neguje rzeź Ormian?
(Warto przeczytać)
... urecki zaczął więzić masonów, niszcząc siedziby ich spotkań. Uratowała ich interwencja ambasadora angielskiego, Pierwsza loża turecka - "Philiki Hetairia" ("Przyjacielskie Towarzystwo") powstała na pocz ...
Utworzone: 24 stycznia 2010
40. Ks. Curzio Nitoglia - Infiltracja żydomasońska w Kościele rzymskim
(Warto przeczytać)
... nia faktów (quia), bez próby rozeznania ich przyczyn (propter quid). Żydomasoneria zaplanowała skorumpowanie członków Kościoła, a w szczególności duchowieństwa i hierarchii, zaszczepiając im fałszywe zas ...
Utworzone: 28 stycznia 2010
41. Trzydziestolecie Drugiego Soboru Watykańskiego (fragmenty)
(Wiara)
... kalwinizm. Drugim zdecydowanym wrogiem Chrześcijaństwa jest masoneria. Różne są opinie co do jej powstania. Najprawdopodobniej ma ona jakieś związki z najdawniejszymi religiami, a zwłaszcza z cechami ...
Utworzone: 28 stycznia 2010
42. Wielka tajemnica!
(Pamięć Walka i Męczeństwo)
... żydowskim i masonerią. Nie może nadal być tak, żeby w naszej Ojczyźnie na naszej polskiej ziemi największym cmentarzem Polaków w świecie, rządzili rasiści żydowscy, wrogowie Narodu Polskiego. Dlatego ...
Utworzone: 8 lutego 2010
43. Masoni w natarciu
(Wiadomości)
Bibuła - Unia Europejska: masoneria zwiera szeregi i przechodzi do ataku Europejska masoneria szykuje się do zwarcia szeregów w obronie wartości laickich oraz rozdziału Kościoła od państwa w Unii Europejskiej ...
Utworzone: 18 lutego 2010
44. Wszechnica Narodowa
(Wiadomości)
... dziennikarskie itp. - Retoryka - Wiedza o marketingu i reklamie - problematyka komunikacji społecznej , wiedza o manipulacjach społecznych - Zagrożenia duchowe - okultyzm, magia, New Age, masoneria,satanizm ...
Utworzone: 20 lutego 2010
45. masoneria i Kościół - Unia Europejska dziełem masonerii
(Warto przeczytać)
... tekstu? Czym tłumaczyć powołanie organizacji masońskich? Czy nie są to organizacje realizujące interesy światowego żydostwa i ekspansję syjonizmu? Czy jest błędem używanie terminu: judeomasoneria, czy ...
Utworzone: 15 marca 2010
46. Mistrzowski plan zniszczenia Kościoła Katolickiego
(Warto przeczytać)
...  którzy bojąc się Krzyża Chrystusowego milczą, a niekiedy świadomie czy też nieświadomie pomniejszają lub zaprzeczają istnieniu śmiertelnego zagrożenia. A przecież zostali zobowiązani mocą Ewangelii Ś ...
Utworzone: 16 marca 2010
47. Ks. dr hab. Piotr Natanek - List otwarty
(Warto przeczytać)
... ilości czartów(...)[20]. Wybrani mistrzowie [hierarchowie, kapłani] powołani do szerzenia wiary, życia nadprzyrodzonego i prawdy, tłumnie przeszli do nieprzyjaciela [masoneria kościelna], przyczyniając ...
Utworzone: 23 kwietnia 2010
48. SMOLEŃSK: A JEDNAK ZAMACH?
(Warto przeczytać)
... powiedzieć w zaufaniu, że one cały czas będą wysmażanie, bowiem Polska – podobnie jak wiekszość krajów Wschodniej Europy – ma obsesję na tle konspiracji. Rosjanie, Żydzi, Amerykanie i Masoneria będzie ...
Utworzone: 6 maja 2010
49. O Intronizacji Chrystusa Króla, z listów do redakcji.
(Wiara)
... ł przez świat liberalny. Papież przedstawia tę sytuację na przykładzie Włoch, gdzie pod koniec XIX w. urosła w siłę masoneria, prowadziła jawną walkę z papiestwem i Kościołem, zwracając się przeciwko rodz ...
Utworzone: 18 maja 2010
50. Antykatolicka działalność Pawła VI – Jan Bodakowski
(Warto przeczytać)
...  watykańskim komunizmu (chociaż domagali się tego biskupi z krajów gdzie tyranie komunistyczne prześladowały katolików). Kolaboracja Pawła VI z masonerią Autor książki „Paweł VI błogosławiony?” ...
Utworzone: 19 maja 2010