Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Prawo 115-171 (Act S.447) łamiąc obowiązujący porządek prawny i opierając się na dyskryminującym pozostałe nacje precedensie, otwiera nowy etap na drodze, której celem jest przekształcenie bezprawnych roszczeń materialnych w prawnie akceptowane narzędzie ich windykacji. Innymi słowy, prawo 115-171 (Act S.447) otwiera furtkę dla wszelkich możliwych szantaży względem Polski. Skutki ekonomiczne, społeczne i polityczne dla Polski i Polaków mogą być bardzo dotkliwe, łącznie z ewentualną utratą suwerenności kraju.


Drodzy Państwo,

Jak z pewnością już słyszeliście, na 31 marca 2019 r. na godz. 15.00 zwołana jest wielka demonstracja Polonii na Federal Plaza na Manhattanie, dla zaprotestowania przeciw ustawie S.447 JUST (obecnie federalne prawo publiczne 115171) oraz przeciw niedawnej fali antypolonizmu i atakom antypolskim amerykańskich i izraelskich polityków, amerykańskiego Kongresu i mediów.  Głównym organizatorem jest Komitet Obrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych, prowadzony przez pana Janusza Sporka, a koordynację ogólnokrajową prowadzi Wojciech Jeśman z KPA Południowej Kalifornii.  Podobne działania są również organizowane równolegle w kilku innych amerykańskich miastach: Chicago IL, Boston MA, Hartford CT i Los Angeles CA.

 
Niektórzy w Polonii mają wątpliwości co do celowości takiej demonstracji.  Kongres Polonii Amerykańskiej, jest zaangażowany w alternatywny plan pod kierownictwem prezydenta Franka Spuli: zorganizowanie kongresowego briefingu w maju 2019 r.,  mającego na celu usunięcie Polski z zakresu działania ustawy JUST.  Zobaczymy, jak to się uda.  Niektórzy martwią się także możliwymi prowokacjami, poprzez pojawienie się otwarcie rasistowskich lub antysemickich haseł, które mogą być wykorzystywane przez nieprzyjazne media do dalszego dyskredytowania Polaków i Polonii.  

Pomimo tych zastrzeżeń uważam, że demonstracja będzie pożyteczna jeśli położymy największy nacisk na oprotestowanie niebezpiecznych zmian światopoglądowych w części społeczeństwa amerykańskiego, odzwierciedlonych w postępowaniu członków Kongresu USA.  Stanowienie praw stawiających wybraną grupę obywateli (Żydów) ponad wszystkich innych jest wielkim, niesłychanym złem.  Ponadto, obserwując co dzieje się w Kongresie, w szczególności sposób przegłosowania Wspólnej Rezolucji nr 37 w połowie lutego, postrzegam to jako bezprecedensowy atak na wolność słowa, a w konsekwencji narodziny totalitaryzmu w tym kraju (https : //youtu.be/qmqe3UD-F3o). 424 członków Kongresu głosowało za „potępieniem antysemityzmu”, a jak sądzę, w ślad za tym pójdą wiążące akty prawnych kryminalizujące ten niejasno zdefiniowany „antysemityzm”, interpretowany jako „wszelka krytyka Żydów lub państwa Izrael”, jak widać na video.  Myślę, że powinniśmy przeciw temu ostro protestować.  Gdy zaistnieje precedens, dalsze ograniczenia wolności słowa będą o wiele łatwiejsze do przeprowadzenia.  Ostatecznym celem jest zniszczenie Pierwszej Poprawki do Konstytucji, tak jak widzieliśmy już w przypadku Drugiej Poprawki.  Która następna?

 

Chciałbym zachęcić Was do przyłączenia się do tej demonstracji.  Niestety nie będę mógł osobiście uczestniczyć, ponieważ tego dnia mam wcześniej ustalony wyjazd.  Ale moim zdaniem możemy wykorzystać tę okazję do zwrócenia uwagi na te ważne kwestie, a najważniejsze: zyskać zainteresowanie i sympatię zwykłych Amerykanów, którzy wciąż myślą normalnie.  Nie trzeba dodawać jak ważny jest masowy udział Polaków.

 

Ważne jest również, aby wystąpić pod transparentami i hasłami (które uczestnicy będą sami musieli wykonać).  W załączniku (Poster slogans…) zamieściłem kilka proponowanych haseł; mogą Państwo dowolnie wybrać do umieszczenia/wydrukowania na swoich transparentach.  Pierwsze cztery propozycje odnoszą się bezpośrednio do kwestii wymienionych powyżej, zatem są najbardziej wskazane.

 

Dla zapewnienia właściwego zrozumienia naszego przesłania przez przypadkowych obserwatorów, musimy też mieć ulotki, które trzeba im wręczać.,  Przygotuję je i dostarczę wkrótce.  Dla zorientowania się w zasięgu tej akcji, proszę odwiedzić poniższy link i przeczytać dalsze załączniki:

https://itvp.tv/2019/03/23/stanislaw-michalkiewicz-zaprasza-na-protest-przeciwko-ustawie-s-447/.

 

Proszę odpowiedzcie na tę wiadomość, dla poinformowania mnie, czy planujecie swój udział.  Proszę również swobodnie komentować na temat tej demonstracji, a także na inne tematy i pomysły zawarte w tym liście.

 

Z poważaniem,

 
Andrzej BurghardtLadies and Gentlemen,

 

As you certainly have heard, a demonstration is called for March 31st, 2019 at 3 PM on Federal Plaza in Manhattan, to protest the S.447 JUST Act (now Federal Public Law 115171) and the recent wave of anti-Polonism and anti-Polish attacks by the U.S. and Israeli officials, U.S. Congress and media.  The main organizer is Committee in Defense of Katyń Monument and Historical Objects, led by Mr. Janusz Sporek, and nationwide coordination is done by Mr. Wojciech Jeśman, PAC CA South.  Similar actions are also organized in parallel in several other American cities: Chicago, IL, Boston, MA, Hartford, CT and Los Angeles, CA.

 

Some in Polonia have doubts about purposefulness of such demonstration.  Polish American Congress is involved in an alternative plan under direction of President Frank Spula: organizing a Congressional Briefing in May, 2019, aiming at removing Poland from the scope of the JUST Act.  We will see how successful that can be.  Some are also worried about possible provocations, through presence of openly racist or anti-Semitic slogans, which might be exploited by the unfriendly media to further discredit Poles and Polish-Americans.

 

Despite these reservations, I believe that the demonstration will be useful if we place the greatest emphasis on protesting dangerous outlook changes in parts of American society, reflected in the actions by members of the US Congress.  Creating laws that put a selected group of citizens (Jews) above all others is a great, unprecedented evil.  In addition, observing what happened in the Congress when the House Joint Resolution #37 was voted in mid-February, I perceive it as nothing short of an unprecedented assault at freedom of speech, and therefore, a birth of totalitarianism in this country (https://youtu.be/qmqe3UD-F3o).  424 members of Congress voted to “condemn anti-Semitism”, which I expect to be followed shortly by binding acts of law criminalizing that vaguely defined “anti-Semitism”.  They want to have it interpreted as “any criticism of Jews or of the State of Israel”, as you can see in the clip.  I think that we should protest that.  Once “ice is broken”, further limitations of freedom of speech will come so much easier.  They aim at taking away the 1st Amendment, just as they did with the 2nd Amendment.  What is next?

 

I would like to encourage you to join the demonstration.  Unfortunately, I cannot personally attend as I have prior commitments out-of-town on that day.  But in my opinion, we can use this opportunity to bring these important issues to public attention, and thereby, gain interest and sympathy of regular Americans who still think normally.  Needless to add, it is important to show up in numbers.

 

It is also important to bring in signs and slogans, which individual participants will have to make.  In the attachment I have included several proposed slogans; you are free to choose which you would write/print on your signs.  The first four relate directly to the issues mentioned above, and I would favor these.

 

To assure that our message is correctly understood by casual observers, we need to have leaflets to pass to them with further explanation of the meaning of our slogans, and I will prepare them and deliver shortly.  Please also visit the following link and read the attachments:


https://itvp.tv/2019/03/23/stanislaw-michalkiewicz-zaprasza-na-protest-przeciwko-ustawie-s-447/.

 

Please reply to this message to let me know if you are planning to come.  Please also comment freely on the subject of the demonstration and on other topics and ideas in this letter.

 

Regards,

Andrzej Burghardt


ZAPRASZAMY NA PROTESTY ŚRODOWISK POLONIJNYCH
PRZECIWKO „PRAWU” 115-171 (Act
S.447)


LOS ANGELES, CALIFORNIA

Niedziela, 31 marca 2019, godzina 14:00 (2:00 PM)

Federal Building

11000 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90024

Contact: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Tel: 310-291-2681

 

MANHATTAN, NEW YORK

Niedziela, 31 marca 2019, godzina 15:00 (3:00 PM)

1 Federal Plaza, New York, NY 10278

 

CHICAGO, ILLINOIS

Niedziela, 31 marca 2019, godzina 14:00 (2:00 PM)

Daley Plaza

50 W. Washington St, Chicago, IL

Contact: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


BOSTON, MASSACHUSETTS

Niedziela, 31 marca 2019, godzina 14:00 (2:00 PM)

Massachusetts State House

24 Beacon St, Boston, MA 02133

Contact: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


HARTFORD, CONNECTICUT

Niedziela, 31 marca 2019, godzina 13:30 (1:30 PM)

State Capitol

210 Capitol Ave, Hartford, CT 06106

Contact: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Tel: 860-796-2356


Protesty odbędą się pod hasłami:
„Repeal Fraudulent Act S.447”,
„We Say NO to the Giveaway of Heirless Property”,
„Act S.447 is a Fraud” i
„Act S.447 = Unconstitutional Precedent”. 

Zobacz jeszcze:


Protesty środowisk Polonijnych
Przeciwko Prawu 115-171 (Act S.447)
Oświadczenie dla Prasy i Mediów

W dniu 31 marca 2019 roku w USA odbędą się protesty środowisk polonijnych skierowane przeciwko prawu 115-171 (Act S.447), a także przeciwko kompromitującym zaniechaniom Polskiego Rządu i Sejmu w tym zakresie. Protesty odbędą się pod hasłami: „Repeal Fraudulent Act S.447”, „We Say NO to the Giveaway of Heirless Property”, „Act S.447 is a Fraud” i „Act S.447 = Unconstitutional Precedent”. Protesty dotyczyć będą również agresywnych napaści słownych ze strony polityków Izraela i Stanów Zjednoczonych, które zakłamując prawdę historyczną, oskarżają Polskę o współudział w Holocauście. Protesty odbędą się w Nowym Jorku, Chicago, Bostonie, Los Angeles, Hartford i Filadelfii.

9 maja 2018 roku Prezydent Donald Trump podpisał ustawę S.447, obowiązującą obecnie jako federalne prawo o numerze 115-171. Ustawa ta spotyka się z powszechnym sprzeciwem polskich i polonijnych środowisk w Stanach Zjednoczonych i na świecie, jako naruszająca obowiązujący porządek prawny, tak amerykański jak i polski, oraz sankcjonująca nienależne roszczenia wobec Polski wysuwane przez amerykańsko-żydowskie grupy lobbingowe, takie jak World Jewish Restitution Organization. Przedmiotem tych roszczeń są nieruchomości i inne aktywa pozostawione bezpotomnie i bezspadkowo przez obywateli Polski narodowości żydowskiej, zamordowanych w czasie II wojny światowej przez Niemców. Należy podkreślić, że roszczenia te zostały już, de facto, zaspokojone, w formie nadzwyczajnej umowy międzynarodowej między Niemcami a Izraelem, tzw. Umowy Luxemburskiej z roku 1952, w której to Niemcy przyjęły na siebie pełną odpowiedzialność za eksterminację i inne zbrodnie popełnione na mniejszości żydowskiej w Niemczech i we wszystkich krajach okupowanych przez Niemcy, także w Polsce. Ponadto, roszczenia te zostały zaspokojone również przez umowy indemnizacyjne pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, Wielka Brytanią, Francją, Kanadą, Szwecją, Danią, Szwajcarią, Lichtensteinem, Holandią, Grecją, Norwegią, Austrią, Belgią i Luxemburgiem.

Prawo 115-171 (Act S.447) odwołuje się do wskazań Deklaracji Teresińskiej z roku 2009. Deklaracja zawiera pozaprawne roszczenia rozmaitych organizacji żydowskich wobec 46 krajów, których obywatele uczestniczyli w tej konferencji, w tym także wobec Polski. Powyższe roszczenia obejmują aktywa pozostawione bezpotomnie po II wojnie światowej przez Żydów, ofiary niemieckiego ludobójstwa, będących obywatelami różnych państw, także przedwojennej Polski. Deklaracja Teresińska nie daje USA mandatu do egzekwowania jej postanowień oraz zawiera ona sformułowania, które są jawnie dyskryminujące względem grup narodowych innych niż grupa żydowska, co czyni prawo 115-171 (Act S.447) niekonstytucyjnym.

Polska, ze względu na wielkość swojej przedwojennej żydowskiej mniejszości, wydaje się być, bez wątpienia, głównym adresatem tych roszczeń i to pomimo faktu utraty przez Polskę większości terytoriów, na których owa mniejszość zamieszkiwała. Amerykańskie żydowskie organizacje roszczeniowe nie są i nigdy nie były prawnymi spadkobiercami obywateli II R.P. narodowości żydowskiej, ani jakichkolwiek innych podmiotów prawnych działających w Polsce przed II wojna światową. Wszystkie nieruchomości i aktywa pozostawione po wojnie bezpotomnie, bez względu na przedwojenną przynależność narodową ich właścicieli, przeszły, zgodnie z obowiązującymi normami prawa, na własność polskiego Skarbu Państwa, podobnie jak dzieje się to w podobnych przypadkach także w Stanach Zjednoczonych, i w innych krajach. Polska, do dnia dzisiejszego, nie ustaliła oficjalnie rozmiaru szkód, których doznała na skutek niemieckiej i sowieckiej okupacji, ani też nie uzyskała stosownych reparacji wojennych.

Prawo 115-171 (Act S.447) łamiąc obowiązujący porządek prawny i opierając się na dyskryminującym pozostałe nacje precedensie, otwiera nowy etap na drodze, której celem jest przekształcenie bezprawnych roszczeń materialnych w prawnie akceptowane narzędzie ich windykacji. Innymi słowy, prawo 115-171 (Act S.447) otwiera furtkę dla wszelkich możliwych szantaży względem Polski. Skutki ekonomiczne, społeczne i polityczne dla Polski i Polaków mogą być bardzo dotkliwe, łącznie z ewentualną utratą suwerenności kraju.

Celem 115-171 (Act S.447) jest wymuszenie na Polsce przekazania organizacjom roszczeniowym, na drodze pozaprawnych, politycznych decyzji, aktywów pozostawionych bezpotomnie i bezspadkowo po II wojnie światowej, przez obywateli polskich narodowości żydowskiej lub też zaspokojenia tych roszczeń w sposób alternatywny, na przykład za pomocą prywatyzacji polskich zasobów naturalnych, jak to miało już miejsce w przypadku nieudanej prywatyzacji Lasów Państwowych przez koalicję PO/PSL. Prawo 115-171 (Act S.447) naruszając istniejące amerykańskie, polskie i międzynarodowe normy i tradycje stawia Departament Stanu, i docelowo Kongres USA, w roli tak „arbitra” jak i „windykatora” działającego na rzecz amerykańskich, żydowskich środowisk roszczeniowych.

Mówiąc o pozaprawnych roszczeniach, mówimy tu nie o prawach osób

https://itvp.tv/2019/03/23/stanislaw-michalkiewicz-zaprasza-na-protest-przeciwko-ustawie-s-447/The Israel Lobby and U.S. Foreign Policyby John J. Mearsheimer, Stephen M. Walt


Jan Peczkis's review

Widespread Censorship in the “Land of the Free”, Including Interference in Polish-Jewish Dialogue, and the Control of Holocaust-Related Discourse

This book expounds, in great detail, on how the Israeli Lobby in the USA has worked to produce and sustain American support for the State of Israel. Many other reviewers have elaborated on this. My review instead focuses on how the Israeli Lobby controls the discourse on the Holocaust, and sometimes uses censorship for this purpose.

I use the term censorship to refer to any organized attempt to obstruct the free exchange of ideas, and not in the narrow sense of the use of government power for such ends. The authors describe quite a few instances of such censorship, and I focus on a few of them.

POLISH SELF-CENSORSHIP: CERTAIN INFLUENTIAL JEWS TELL POLES, “JUMP!” POLES ASK “HOW HIGH?”, AND COMPLY

Mearsheimer and Walt write, “Consider what happened in October 2006 to Tony Judt, a New York University Historian who is Jewish but frequently critical of Israel’s actions. He was scheduled to give a lecture at the Polish consulate in New York City, ‘The Israel Lobby and U. S. Foreign Policy.’ The Polish government was not sponsoring the event; the consulate had merely rented its facilities to Network 20/20, an independent group that sponsors lectures on a wide range of topics. David Harris, the executive director of the American Jewish Committee, got wind of the event and contacted the Polish consul general. Harris later explained that he had called as a ‘friend of Poland’ and said that the lecture ‘was going to be entirely contrary to the spirit of Polish foreign policy.’ The consul general also received two inquiries from the ADL, and he later described the calls as ‘exercising a delicate pressure…We are adults and our IQ’s are high enough to understand that.’ The consulate canceled Judt’s lecture at the last minute, which led to a group of prominent American intellectuals to issue an open letter denouncing this obvious effort to stifle free discussion. Judt also reported receiving death threats against him and his family on other occasions, inspired by his previous criticisms of Israeli policy.” (pp. 185-186).

DISCUSSION OF “COMPLICITY IN THE HOLOCAUST” IS FINE; DISCUSSION OF JEWISH CRIMES IS VERBOTEN

The French embassy in the USA had scheduled a reception to celebrate the publication of Carmen Callil’s BAD FAITH, which focused on a Vichy French official (Louis Darquier) that had dispatched French Jews to their deaths at Auschwitz. So far so good. But then it got censored for forbidden content, as described by the authors, “Although the book is a passionate and moving indictment of French complicity in the Holocaust, the embassy reportedly received complaints about a brief passage in Callil’s postcript: ‘What caused me anguish, as I tracked down Louis Darquier, was to live so closely to the helpless terror of the Jews in France, and to see what the Jews of Israel were passing on to the Palestinian people.’ Bowing to the pressure, the French embassy said that ‘it could not endorse a personal opinion of the author expressed in the postscript of the book’ and canceled the reception.” (p. 186). Score one for thought control. Evidently, “coming to terms with the past” is good for some people but not others.

THE PEDAGOGIKA WSTYDU (NAME AND SHAME): WHY CHRISTIANITY IS BLAMED FOR THE HOLOCAUST INSTEAD OF THE GUILTY PARTY--THE GERMANS

Most of the time, censorship is not necessary in order to maintain control of the discourse on the Holocaust: The self-censorship imposed by name and shame tactics, and other entrenched forms of political correctness, are usually sufficient. Apropos to this, Stephen Steinlight, former director of national affairs of the American Jewish, in addressing the dual loyalty of American Jews simultaneously supported Israel and the USA, makes the following revealing comment about the value of keeping non-Germans feeling guilty for the Holocaust, “We have no less difficult a balancing act between group loyalty and a wider sense of belonging to America. That America has largely tolerated this dual loyalty—we get a free pass, I suspect, LARGELY OVER CHRISTIAN GUILT ABOUT THE HOLOCAUST—makes it no less a reality.” (p. 149; Emphasis added).

However, there is much, much more to gain, by blaming Christianity for the Holocaust, than just diffusing any questions about Jewish dual loyalties in the USA! As I write this (March 2019), there is a major media effort to blame Poles and Polish Catholicism for the mythical so-called Polish complicity in the Holocaust. This follows decades of propaganda linking Polish Catholicism, and Christianity in general, with the German-made Holocaust.

THE CENSORSHIP OF AUTHORS JOHN J. MEARSHEIMER AND STEPHEN M. WALT

The authors describe their own experiences after they had been invited to speak at the U. S. Naval College annual Current Strategy Forum, “Following the publication of our original article, ‘The Israeli Lobby’, in March 2006, the president of the War College received phone calls from several members of Congress who questioned whether it was appropriate to have us speak at the conference. To his credit, the president took no action in response to these calls and we appeared without incident. A subsequent invitation to Walt to speak in a lecture series at the University of Montana also provoked heated denunciations by several faculty members, who began a protracted but unsuccessful campaign to have the faculty coordinator of the lecture series removed from his post.” (p. 184).

THE CENSORSHIP OF NORMAN GARY FINKELSTEIN

The authors describe the efforts, of the likes of the ADL (Anti-Defamation League), and Alan Dershowitz, to try to prevent the publication of several named books by Norman G. Finkelstein. (p. 184).

THE CENSORSHIP OF PALESTINIAN-AMERICAN HISTORIAN RASHID KHALIDI

Authors Mearsheimer and Walt point out that, “The campaign to keep Americans from reading or hearing critical views about Israel even occurs at the high school level. In February 2005, for example, the NEW YORK SUN reported that Columbia’s Khalidi was involved in a lecture program for high school teachers sponsored by New York City’s Department of Education. The SUN and some local politicians immediately went to work to get him fired…Joel Klein, the chancellor of the Department of Education, dropped him from the program the next day…” (pp. 184-185). Had historian Rashid Khalidi been running down Poland on behalf of the standard narrative on the Holocaust, he would have been made into a hero.

https://www.goodreads.com/review/show/2755325529?book_show_action=false
 Forwarded message ---------
From: Goodreads <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.>
Date: Thu, Mar 21, 2019 at 3:20 PM
Subject: Re: [#668142] Account Notification
To: Jan Peczkis

Hi Jan,

Your account was recently brought to our attention. Upon review, we have determined that it violated our Terms of Service, and we have removed it from the site. A CSV of the books you shelved is attached for your personal records. You are banned from using Goodreads going forward.

Sincerely,
The Goodreads Team
Goodreads <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.>
Hi Jan,
It's a shame!
How is it possible in a country that wants to be a model of democracy for the rest of the world. On the other hand, it shows how great intellectual level is represented by your reviews. They are simply afraid of historical truth, which you present in your reviews. You can see how uncomfortable your comments are for them.
I will inform Polonia and media in Poland about this scandalous Goodreads decision.
Do you have any plans where to put your reviews now. Maybe it would be worth creating your own website with your reviews.

Regards,
StanProtesting H.J.Res. #37:

It is a

US Congress’

Assault at the

Freedom of Speech


Protesting H.J.Res. #37:

 

Fascism is born

now in the USA


Protesting

Relativization of Truth

 

There is only one historical Truth:

 

 based on Facts, not stories


Stop neo-Marxism

in the USA:

 

In the universities

in the media

and in the US Congress!
There is no place for

hypocrisy, bias and chauvinism

in

Holocaust Education

 


The Polish victims

of

Jewish perpetrators

deserve to  have their stories told

at the taxpayer funded

US Holocaust Museum!

 


Polish victims

of German Nazism

do NOT owe RESTITUTION

to the

Jewish victims

of German Nazism!

 


S.447

Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act

DISCRIMINATES against the

Polish victims

of both

Nazi GERMANY and Soviet RUSSIA


Frank Blaichman:

 

For POLES,

a Stalinist oppressor.

 

For MIKE POMPEO,

a hero??!!