Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zapraszam P.T. Czytelników do krytycznej oceny oraz przedstawienia własnych propozycji do prezentowanych poniżej treści programowych zawartych w 21 punktach.

Są to propozycje programowe, jakie chcielibyśmy przedstawić w nadchodzących wyborach. Pisząc poniższe 21 punktów starałem się stosować zasadę: minimum słów, maksimum treści. Moim zamiarem było także przedstawienie politycznych treści w sposób możliwie najbardziej przystępny dla osób nie tylko nie interesujących się na co dzień polityką, ale również dla tych, którzy nie posiadają odpowiedniego wykształcenia ekonomicznego, czy politologicznego.

            Program odbudowy i rozwoju kraju

1. Odzyskanie suwerenności politycznej i gospodarczej

2. Odbudowa polskiego państwowego systemu bankowego

 3. Przywrócenie rządowi funkcji realizacji polityki pieniężnej kraju

 4. Likwidacja istniejącego systemu podatkowego

Zamiast wszystkich dotychczasowych podatków tylko jeden o progresywnie rosnącej stopie podatku liczonego od dochodu na członka rodziny

Koszty tworzenia stanowisk pracy odliczane od dochodu

 5. Renacjonalizacja, odbudowa i rozwój strategicznych dla kraju przedsiębiorstw

w następujących gałęziach gospodarki: w przemyśle ciężkim, zbrojeniowym, stoczniowym, lotniczym, samochodowym, chemicznym, w energetyce, w górnictwie, w transporcie kolejowym i lotniczym, w

telekomunikacji. Celami polityki narodowej są: budowa zdrowego społeczeństwa i rozwój gospodarczy kraju.

Cele te nie niszczą, a wzmacniają substancję kraju. Dlatego, odrzucamy wymogi ekologii blokujące rozwój gospodarczy

 6. Odbudowa polskiej armii i jej zdolności obronnych

Odbudowa polskich narodowych służb wywiadu

 7. Polityka zagraniczna państwa zabiega o dobre stosunki polityczne ze wszystkimi naszymi sąsiadami, ze szczególnym uwzględnieniem państw słowiańskich

 8. Poddanie osądowi społecznemu rzeczywistych korzyści członkostwa Polski w UE

Członkostwo Polski w UE nie może naruszać polskiej suwerenności politycznej i gospodarczej (dyskryminację polskich rolników uznajemy jako wypowiedzenie warunków

akcesji do UE)

9. Ochrona zdrowia Narodu i edukacja (do szkoły wyższej włącznie) bezpłatne Bezpłatne leki dla emerytów, rencistów i bezrobotnych

10. Przywrócenie trójstopniowego systemu oświaty, podniesienie poziomu kształcenia

11. Rolnictwo i budownictwo mieszkaniowe muszą stać się kołami zamachowymi gospodarki kraju i umożliwić wyjście z gospodarczej zapaści ostatnich 30 lat.

Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, wsparcie dla małych i średnich gospodarstw rolnych

12. Dążenie do pełnego zatrudnienia i likwidacji bezrobocia

Program robót publicznych zabezpieczających kraj przed klęskami żywiołowymi

13. Likwidacja administracyjnych utrudnień w tworzeniu rodzinnych i małych przedsiębiorstw

Wsparcie dla tworzenia polskiego kapitału i klasy średniej

Kształtowanie rynku pracy – umowy o pracę muszą gwarantować bezpieczeństwo zatrudnienia

14. Upowszechnienie własności (uwłaszczenie obywateli) oraz uspołecznienie wielkiego kapitału

15. Równoprawne warunki dla funkcjonowania i ochrona polskiej własności państwowej, prywatnej, spółdzielczej i komunalnej

16. Reforma sądownictwa i likwidacja interpretacyjnego systemu stosowania prawa

17. Przywrócenie policji państwowej zdolności w zakresie realizacji bezpieczeństwa

wewnętrznego oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej

18. Zasiłki socjalne (niższe od najniższych wynagrodzeń, ale równe tzw. minimum socjalnemu) muszą zabezpieczać niezbędne potrzeby bytowe i umożliwiać zdobycie

wykształcenia (do wyższego włącznie) każdemu członkowi rodziny

Budowa państwowego, sprawiedliwego systemu emerytalnego

(likwidacja tzw. filarów: II i III)

Zakaz eksmisji na bruk

Zakaz wywłaszczania obywateli na rzecz wierzycieli (np. banków) z mieszkania, domu, warsztatu pracy, gospodarstwa rolnego

19. Polityka prorodzinna poprzez system zasiłków zwiększa dochód na członka

rodziny – na dziecko -, do wysokości minimum socjalnego

Za każde narodzone dziecko rodzina otrzymuje jednorazowo 10 najniższych wynagrodzeń

      Każde dziecko (także adoptowane) wychowane w rodzinie uprawnia każdego z rodziców do obniżenia wieku emerytalnego o jeden rok

20. Wszystkie media w Polsce muszą znajdować się pod polskim narodowym zarządem. Niewielki wyjątek mogą stanowić media mniejszości narodowych

(ich udział w rynku medialnym proporcjonalny do liczebności mniejszości).

21. Kultura – minimum 60% produktów w sferze kultury prezentowanych, promowanych i emitowanych w mediach musi być całkowicie polskiej produkcji

 

tekst poprawiony i uzupełniony 19.07.2011

Dariusz Kosiur

Za: http://wiernipolsce.wordpress.com/2011/07/16/narodowy-program-polityczny-propozycje/