Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

a68Tekst z 2012r., jest to cz.1/2 „Kryzys, Żydzi, Polska”

Upadek żydowskiego kapitalizmu przewidywał R.Dmowski już w latach 20. i 30. XX wieku. Potwierdzeniem słuszności tych przewidywań był tzw. Wielki Kryzys lat 1929 – 33.

Przyczyn upadku żydowskiego kapitalizmu R.Dmowski upatrywał w czynnikach etycznych i ekonomicznych procesów gospodarczych. Mimo, iż kryzys przełomu lat 20. i 30. XX wieku był kryzysem o zasięgu światowym, to jednak nie zagroził on trwaniu i ekspansji żydowskiego kapitalizmu. Wytłumaczenie przetrwania żydowskiego systemu przynosi analiza tzw. światowej polityki finansowej i istniejących wówczas dla niej ograniczeń oraz o wiele skromniejszych mechanizmów kreacji pieniądza bezgotówkowego (dzisiaj wirtualnego). Poza tym, wymuszona siłą militarną USA, pozycja $ USA po I wojnie światowej ograniczała się do 40% udziału $ USA w rozliczeniach transakcji międzynarodowych. Zatem, żydowska oligarchia finansowa (właściciele FED i emisji $ USA) mogła spać spokojnie, nic jej nie zagrażało.

Juden_1881- Żydzi aszkenazyjscy XIX w.Mapka: Żydzi aszkenazyjscy w XIX wieku (kolor brunatny i czerwony – obszary z najliczniejszą mniejszością żydowską)

W czasach nowożytnych Żydzi doprowadzili do upadku Polski w XVIII wieku w wyniku opanowania całej polskiej gospodarki w wieku XVII (negatywną rolę w upadku Polski odgrywał także Kościół). W obawie przed zasłużoną zemstą Polaków, przed pogromami, bogaci Żydzi wyemigrowali na Zachód, głównie do Wlk.Brytanii, potem do USA. Pasożytnicza działalność żydostwa w Polsce, w Polsce zdobyte i potem wytransferowane przez Żydów kapitały budowały także potęgę Prus. Bogaci Żydzi doradzali później władcy Prus, Fryderykowi II Wielkiemu i carycy Katarzynie II, Niemce na rosyjskim tronie otoczonej „niemieckimi” doradcami, dokonanie rozbioru Polski. Gdy do niego doprowadzili, gdy się dokonał, byli już bezkarni. Jeśli współczesna III RP zakończy swój byt, a wiele wskazuje na taką możliwość (o czym będzie w cz. 2 tekstu) żydo-władza III RP także uzyska całkowitą bezkarnością.

W tamtych czasach, czasach upadku Rzeczpospolitej, polska waluta nie była walutą światową, a więc upadek Polski był tylko upadkiem lokalnej potęgi, bez żadnych światowych konsekwencji ekonomicznych. Żydzi, zatem mogli emigrować i uprawiać swój finansowy proceder w nowych państwach swojego osiedlania.

Czynniki, etyczny i ekonomiczny, które R.Dmowski upatrywał jako decydujące o upadku żydowskiego kapitalizmu, zostały współcześnie wzbogacone o czynnik polityki finansowej, która przestała mieć jakikolwiek związek z produkcją dóbr i usługami. To właśnie ta polityka finansowa, która miała przynieść żydostwu bogactwo i władzę (i faktycznie je przyniosła) niesie nieuchronną śmierć żydowskiemu kapitalizmowi.

Upadek USA (także UE) jest nieuchronny, ponieważ nie jest możliwe, żeby państwo wytworzyło i wykreowało (kreacja dotyczy pieniądza nieistniejącego) taką ilość pieniędzy (w przypadku USA czyni to prywatny żydowski FED, odpowiednik banku centralnego), których nominalna wartość wielokrotnie przekracza ilość wszystkich istniejących dóbr w państwie. USA są tu teoretycznym właścicielem waluty, a więc wielkim niewypłacalnym dłużnikiem. Ten dług spada na barki amerykańskiego społeczeństwa, które nigdy nie będzie w stanie wywiązać się wobec wierzycieli, jeśli system żydowskiego kapitalizmu miałby trwać nadal. Niechęć społeczeństwa USA do światowych złodziei – do żydowskiej oligarchii finansowej jest oczywista. Niewypłacalność USA oznacza jednocześnie, że wszyscy ich wierzyciele, czyli posiadacze papierów wartościowych USA, a także ich waluty, mogą czuć się oszukani i okradzeni przez emitentów i kreatorów $ USA, czyli przez żydowską finansjerę – właścicieli FED. Jest to także przyczyna przedłużającej się agonii żydowskiego systemu, ponieważ państwa wierzyciele nie chcą zostać z makulaturą. Nie bardzo wiadomo jak rozwiązać ów  problem, zwłaszcza, że złodziej dysponuje jednym z najpotężniejszych arsenałów jądrowych.

Rosja, Japonia, Chiny, Indie, Brazylia deklarują już przejście w rozliczeniach na walutę Chin.

Upadek USA nie będzie upadkiem lokalnej potęgi (jak kiedyś w przypadku Polski), będzie załamaniem całego światowego żydowskiego systemu kapitalistycznego. Wątpliwe, żeby po upadku tego systemu Żydzi znaleźli kraj, w którym będą mogli swój finansowy proceder uprawiać od początku.

W krajach Ameryki Łacińskiej pojawia się już często pogląd, że rozsadnikiem żydowskiego “zachodniego” imperializmu jest współczesny KK. Trudno odmówić temu poglądowi słuszności, zwłaszcza, że najnowsza historia Polski z lat 1978 – 2012 wydaje się potwierdzać ten pogląd.

Upadek USA nie musi jednak oznaczać ich zniknięcia z mapy, USA stracą przede wszystkim znaczenie polityczne i gospodarcze. Staną się lokalną potęgą. Niewykluczony jest także ich podział na mniejsze państwa.
W chwili obecnej żadne z państw mogących potencjalnie zastąpić gospodarczą i militarną pozycję USA (np. Chiny) nie wyraża gotowości przyjęcia i oddania swojej gospodarki w łapy żydowskiej finansjery. To, co obserwujemy, czyli drukowanie pieniędzy jest wydłużaniem agonii USA (i UE) dla zyskania czasu i znalezienia rozwiązania. Być może częściowym rozwiązaniem będzie stworzenie żydowskiego państwa na polskiej ziemi. Polska znajduje się wśród 13 najbogatszych państw świata pod względem ilości i wielkości zasobów naturalnych, a więc stanowi znakomitą lokalizację dla żydowskiego pasożytnictwa. 

Funkcjonowanie waluty € UE oparte jest na identycznych mechanizmach jak $ USA. € UE zostało wprowadzone wyłącznie dla potrzeb światowej żydowskiej finansjery świata anglosaskiego, która już wcześniej, w latach 1980/90, dostrzegła nieuchronność upadku $ USA, ale nie chciała zrezygnować z ogromnych zysków bez pracy i z faktycznej władzy na Zachodzie, a nawet poza nim. Stworzeniem UE chciała zastąpić upadające USA i zniszczoną walutę, $ USA. W latach 1980. zniknęły granice dla przepływu kapitałów – rozpoczęła się era polityki globalizacji.

Globalizację należy rozumieć wyłącznie jako dążenie światowej żydowskiej oligarchii finansowej do czerpania zysków z kreacji pieniądza na skalę całego globu i pozostającej poza jakąkolwiek kontrolą rządów państw, co w efekcie ma także zapewnić żydowskiej finansjerze globalną władzę.

Na nasze szczęście doszło do ewidentnego konfliktu interesów żydostwa anglosaskiego i europejskiego, które korzyści w strefie € UE chce zachować dla siebie.

Upadek zarówno $ USA, jak € UE wynika z ogromnego i niekontrolowanego przyrostu zasobów wirtualnego (nieistniejącego w banknotach i w bilonie) pieniądza obydwu stref walutowych. Ten przyrost wirtualnego pieniądza, wynikający z kreacji pieniądza bezgotówkowego i z operacji na tzw. instrumentach pochodnych, odbywający się w postępie geometrycznym z coraz większą szybkością wysysa z rynku pieniądz rzeczywisty (wśród finansowej oligarchii znane są np. gry w kursy walut). Zjawisko to można przyrównać do sytemu naczyń połączonych, w których poziom cieczy zawsze będzie jednakowy. Jeśli do takiego sytemu naczyń przyłączymy nowe puste naczynie, zostanie ono natychmiast wypełnione cieczą. Jej poziom jednak obniży się. Identyczne zjawisko obserwujemy w systemie finansowym. Każde pojawienie się nowego wirtualnego pieniądza (a one istnieją w zapisach księgowych prywatnych banków) wydrenuje z rynku pieniądz rzeczywisty. Stąd konieczność (i to już zjawisko stałe) dodrukowywania pieniądza przez prywatne banki centralne (FED, EBC). Metoda ta niczego nie rozwiązuje, bowiem nowe pieniądze znikają jak w czarnej dziurze na kontach światowej finansjery, na których istnieją zapisy kwot pieniędzy wirtualnych. Tak, więc nowe pieniądze nie wchodzą do obiegu gospodarczego. Natomiast powodują dodatkowe obniżenie realnej wartości dochodów ludności oraz umożliwiają bankom kontynuację procederu kreacji pieniądza bezgotówkowego.

Tzw. liberalni ekonomiści zarzucali państwu socjalistycznemu drukowanie pieniędzy bez pokrycia – przecież to szczyt idiotyzmu i hipokryzji.

Naprawa tego systemu przez “zachodnie władze” nie jest możliwa, ponieważ oznaczałaby pozbawienie światowej żydowskiej finansjery zysków z pracy okradanych narodów oraz faktycznej władzy politycznej na Zachodzie. Nie mniej upadek lichwiarskiej finansjery jest nieuchronny, przesądzony. Trudno tylko przewidzieć jak będzie przebiegał cały ten proces i kiedy ostatecznie się zakończy.

Jeśli jeszcze dzisiaj ktoś w Polsce namawia do wejścia do strefy € UE, to jest albo politycznym idiotą albo zdrajcą interesów państwa i narodu i właściwie należałoby go powiesić.

   ”Po nas choćby potop”

 Szwecja idzie śladem Wielkiej Brytanii i obniża podatek dochodowy od osób prawnych. Od 1 stycznia 2013 roku stopa podatkowa spadnie z obecnych 26,3 proc. do 22 proc.

Dla przypomnienia: Bank of England jest prywatną własnością żydowską od 1694r., exodus Żydów z Polski miał miejsce w wieku XVII, a w wieku XVIII Polska przestała istnieć.
Jak, więc widać lichwiarskie żydostwo ma w Szwecji coraz więcej do powiedzenia. To oznacza m.in, że zyski banków komercyjnych (i innych firm finansowych) będą rosły. (Ciekawostka: w Polsce podatek CIT wynosi teoretycznie 19% – w praktyce znacznie mniej -, komercyjne banki w RP w 2011r. osiągnęły dochód 15 mld zł, który wytransferowały z Polski; dla porównania: roczny deficyt budżetu RP wynosi 35 mld zł !).

Podatek CIT powinien być progresywny, czyli rosnący ze wzrostem dochodu, ale z możliwością zmniejszenia go o kwoty wydatkowane na tworzenie nowych miejsc pracy oraz na odtwarzanie majątku firmy i na jej rozwój. Zmniejszenie podatków CIT powoduje konieczność uzupełnienia budżetu państwa z innych źródeł. Te inne źródła to z zasady wzrost podatków pośrednich, które płacą podatnicy indywidualni. Stąd wniosek, że na wzrost dochodów firm (głównie z kapitałem żydowskim) złożą się w Szwecji podatnicy, których realne dochody zmaleją. Istotną kwestią ekonomiczną i moralną jest pytanie: czy instytucje bankowe powinny osiągać zyski? Z ekonomicznego punktu widzenia wielkość dochodu banku powinna być ograniczona do niezbędnej wielkości potrzeb samofinansowania działalności banku. Pomijam już ekonomiczny absurd w postaci ustawowego zalegalizowania działalności banków komercyjnych.

”Po nas choćby potop” – oto dewiza żydowskiej finansjery, która jest świadoma kresu możliwości uprawiania swojego procederu. Jednak wyjątkowa witalność, z jaką w przede dniu swej agonii intensyfikuje wysiłki do pomnażania zysków, jest charakterystyczna tak dla żywych organizmów jak i dla organizacji ludzkich, np. dla państw.

Podobnie III Rzesza w ostatnich latach II wojny światowej, gdy jej przywódcy byli świadomi przegranej, zdecydowanie zwiększyła produkcje zbrojeniową.

4062354

Biedne dzieci – sukces żydowskiego kapitalizmu w III-Żydo RP

Światową żydowską finansjerę charakteryzuje wyjątkowa perfidia i niepohamowana żądza zysku. Mogliśmy się o tym przekonać, gdy profesor J.Sachs, doradca żydowskiego finansisty G.Sorosa, radził żydo-władzy RP – rządowi Mazowieckiego – Balcerowicza – w 1989r., żeby zalegalizowała handel narkotykami, dzięki czemu Polska szybciej spłaciłaby swoje długi !!!

Podobne postulaty nie zdziwią nikogo w USA. Tzw. politycy USA już w latach 1970. zgłaszali identyczne postulaty.

Współczesna agresja syjonistycznych USA i NATO na Afganistan, poza ewidentnym politycznym celem okrążania Rosji, ma także cel finansowy – największe na świecie uprawy roślin do produkcji narkotyków znajdują się właśnie w Afganistanie, z czego wyłączne korzyści osiąga żydowska finansjera. Żydo-władza RP wysłała do ochrony tych upraw polskich żołnierzy, za ich szkolenie, wyposażenie i utrzymanie płaci polski podatnik.

Dariusz Kosiur

 

Za:  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/05/31/agonia-zydowskiego-kapitalizmu/