Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
z dnia 22 listopada 1938 roku. o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich.
Na podstawie art. 55 ust. 2) ustawy konstytucyjnej* postanawiam co następuje:
Art. 1
1) Zrzeszenia wolnomularskie (masońskie) uznaje się za rozwiązane z mocy samego prawa.
2) Minister Spraw Wewnętrznych rozwiąże zrzeszenia zależne od wolnomularstwa.
3) Majątek rozwiązanych zrzeszeń przeznacza się na cele dobroczynności publicznej, archiwa zaś i dokumenty przekazuje się na rzecz Państwa.

Art. 2
1) Kto bierze udział w związku wolnomularskim lub działalność takiego związku popiera, podlega karze więzienia do lat 5 i grzywny.
2) Kto związek taki zakłada lub nim kieruje, podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 2 i grzywny.

Art. 3

1) Kto uczestniczy w tajnej działalności zrzeszenia rozwiązanego na podstawie art. 1 ust. 2) lub taką działalność popiera, podlega karze więzienia do lat 5 i grzywny.

2) Tym samym karom podlega, kto bierze udział w związku, posiadającym nieujawnioną organizację hierarchiczną lub odbierającym od swoich uczestników przyrzeczenie bezwzględnej tajemnicy lub bezwzględnego posłuszeństwa, albo też działalność takiego związku popiera.


Art. 4
Do przestępstw, określonych w art. 2 i 3, nie stosuje przepisu art. 6 kodeksu karnego.
Art. 5

Minister Spraw Wewnętrznych zarządzi likwidację zrzeszeń wolnomularskich oraz wskaże instytucje, na które przechodzi ich majątek.
Art. 6

1) Zarządzenie o rozwiązaniu zrzeszenia, wydane na podstawie art. 1 ust. 2), należy całkowicie do swobodnego uznania Ministra Spraw Wewnętrznych.

2) Zarządzenie ogłasza się w gazecie rządowej.

3) W razie rozwiązania zrzeszenia w trybie przewidzianym w ustępach poprzedzających stosuje się odpowiednio przepis art. 5.

Art. 7

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrom Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości.
Art. 8

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej: Ignacy Mościcki

Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wewnętrznych: gen. Felicjan Sławoj Składkowski
Minister Sprawiedliwości: W. Grabowski

Dziennik Ustaw RP nr 91 / 1938, poz. 624, s. 137

* Ustawa Konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 r.

Za: http://www.polonica.net/dekret%20_prezydenta_masoni_1938.htm