Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Jedną z konsekwencji akcji policji która uniemożliwiła zarejestrowanie list wyborczych KWW POLSKI KIERUNEK był proces w trybie wyborczym toczony przed Sadem Okręgowym w Opolu.
Przypomnijmy, dnia 20.X.2010 (dzień przed rejestracja list) funkcjonariusze policji bez nakazu prokuratorskiego wkroczyli do biura Komitetu Wyborczego POLSKI KIERUNEK w Opolu z którego zabrali wszystkie dokumenty tj: spisy sympatyków, listy poparcia, oświadczenia lustracyjne i wypełnione zgody kandydatów do Sejmiku Wojewódzkiego. Funkcjonariusze nie znali celu rewizji, nikogo nie zatrzymali, nie przesłuchali, o nic nie pytali – stwierdzili jedynie że, wykonują rozkazy „z góry”.
Wobec faktu, iż służby podległe rządowi jawnie bezprawnie uniemożliwiły zarejestrowanie list wyborczych opozycyjnej koalicji POLSKI KIERUNEK, pełnomocnik komitetu Adam Słomka wystąpił na drogę prawną w celu przywrócenia (i sprawdzenia) demokratycznych standardów III RP.
25.X. do Sądu Okręgowego w Opolu został złożony pozew przeciw Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanie listy kandydatów Komitetu POLSKI KIERUNEK.
Sąd na rozpatrzenie skargi ma w trybie wyborczym 3 dni. Termin posiedzenia wyznaczono już na drugi dzień tj. 27.X.2010
Przed rozprawą odbyła się pikieta Komendy Wojewódzkiej Policji z udziałem lokalnych mediów. Do zgromadzonych przedstawicieli KW Polski Kierunek wyszedł rzecznik policji, który oświadczył iż:” policja działała legalnie, a jak nie - to tylko konkretni funkcjonariusze zostaną ewentualnie pociągnięci do odpowiedzialności”
Na rozprawę stawili się przedstawiciele koalicji Polski Kierunek tj. działacze KPN i SW z Opola, Kędzierzyna-Koźla, powiatu Nyskiego, Wrocławia i Katowic, a nadto licznie przybyła publiczność zaproszona plakatami rozwieszonymi na mieście.

Trzy osobowy skład sędziowski pod przewodnictwem pani Anny Zborzyńskiej próbował natychmiast zakończyć sprawę, zadowalając się jedynie zdawkowym pytaniem czy wnioskodawca podtrzymuje wniosek – „bo sąd chciałby zaraz wydać wyrok”. Pospiechu i zdenerwowania sądu nie dało się ukryć.
Adam Słomka wniósł o prawo wglądu do akt ponieważ sekretariat sadu oraz przewodnicząca odmówiły prawa do zapoznania się stronie z aktami przed rozprawą! Przewodnicząca składu sędziowskiego ponownie próbowała odmówić prawa wglądu do akt, jednak żywa reakcja publiczności skłoniła A.Zborzyńską do zmiany stanowiska i wyrażenie zgody na wgląd do akt „na chwilkę”.
Akta ukrywano nie przypadkowo. Okazało się bowiem iż, nie zawierają ŻADNEJ dokumentacji. Znajdował się w nich tylko wniosek poszkodowanego Komitetu Polski Kierunek! Brakowało jakiejkolwiek dokumentacji, tej skonfiskowanej przez policję oraz nawet tej złożonej do Komisji Wyborczej
Natomiast uchwałę o odmowie rejestracji listy radnych, która była formalnym przedmiotem rozprawy „przyniósł ze sobą” dopiero na rozprawę Przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.
Adam Słomka poprosił sąd o ustosunkowanie się do wniosków o przesłuchanie świadków i uczestników postępowania z organów policji i organizatorów wyborów na okoliczności przytoczone we wniosku. Sędzia A.Zborzyńska odrzuciła wszystkie wnioski „hurtem” twierdząc, że sad „rozpatrzył je wcześniej negatywnie” (kiedy? przed rozprawą?), odmawiając wnioskodawcy prawa do uzasadnienia ich przeprowadzenia. Kategorycznie odmówiła nadto zaprotokołowania swoich decyzji w protokole. Na zgłoszone oświadczenie o łamaniu elementarnych standardów prawa (protokół winien odzwierciedlać przebieg posiedzenia) sędzia A.Zborzyńska poinformowała, że będzie wpisywała do protokołu „tylko to co zechce”. Przewodniczący Kornel Morawiecki wniósł w tej sytuacji wniosek o dopuszczenie do udziału w sprawie i wyraził chęć zabrania głosu jako uczestnik postępowania. Sędzia A.Zborzyńska kategorycznie odmówiła mu tego prawa, a na złożone zgodnie z prawem zażalenie uczestnika oświadczyła, iż jej decyzje są niezaskarżalne. Ponownie przewodniczącą usiłowała zakończyć posiedzenie.
Sąd zaskoczony został jednak pisemnym oświadczeniem Adama Słomki cyt:
INFORMACJA dla Sądu Okręgowego w Opolu
na okoliczność pozbycia się akt przez Wojewódzką Komisję Wyborczą (WKW)
W dniu wczorajszym, tj. 26.X. 2010 przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Wyborczej przekazał mi bez jakichkolwiek formalności teczkę ze słowami
cyt. „To Pana dokumenty”. Przeglądając materiały w domu zorientowałem się, iż są to oryginały wszystkich dokumentów rejestracji listy KWW Polski Kierunek w okręgu nr 1 do Sejmiku woj. Opolskiego (lista zgłoszeniowa, podpisy poparcia itp.)
Z takiego zachowania wynika, iż WKW nie czeka na uprawomocnienie się swojej decyzji o odmowie zarejestrowania listy, znając dzięki uprzejmości Sądu nasze zażalenie. WKW winna dokumenty rejestrowe przechować także dla dyspozycji niezawiłego Sadu.
Decydenci WKW są zatem absolutnie pewni, że Sąd Okręgowy nie uchyli jej decyzji (gdyż w takim wypadku nie byłoby co zarejestrować! sic!).
Ciekawe na jakiej podstawie prominentni sędziowie z Sadu Okręgowego w Opolu (zarazem kierownictwo komisji wyborczej) są w 100 procentach pewni co zrobi wydział cywilny tegoż sadu w niniejszej sprawie? Nawet nie zachowują pozorów by praworządnie poczekać na „formalność” jaką jest decyzja sędziów wydziału cywilnego Sądu Okręgowego!

Świadczy to o braku należytej staranności oraz o złamaniu elementarnych standardów demokratycznego państwa prawa.
Takie zachowanie jawnie kwestionuje zasadę zawartą w Art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”

Sytuacja niniejsza przypomina historię z lat 1986-88 gdy wydział paszportów KWMO w Katowicach odmawiał mi po zwolnieniu z więzienia prawa wyjazdu na leczenie gruźlicy płuc do Szwajcarii poprzez nielegalne odsyłanie (odmowę przyjęcia) druków wniosków.
Gdy całkiem niespodziewanie dla lokalnej SB, tow. generał Czesław Kiszczak nakazał wydać mi paszport (pod presją przywódców zachodu) to w urzędzie w Katowicach zapanował popłoch... Zwyczajnie nie było nawet stosownego zdjęcia oraz brakowało wniosku paszportowego!

CDN

Tomasz Sokolewicz

Za:  http://www.facebook.com/event.php?eid=118936101499642

RELACJA ... cz. 2

Historia lubi się powtarzać przechodząc z tragifarsy w groteskę...

Po odczytaniu i doręczeniu do akt powyższego oświadczenia wnioskodawca A.Słomka zapytał skład sędziowski: nad czym proceduje sąd i co ma zarejestrować Komisja Wyborcza skoro nie ma akt?!? Sad nie dysponuje z własnej woli ani dokumentacją wyborczą skonfiskowaną przez policję, ani nawet dokumentami złożonymi przez KW Polski Kierunek do rejestracji, dzięki „pozbyciu się akt” przez Wojewódzką Komisję Wyborczą! Zakładając hipotetycznie że Sad nakaże zarejestrować listę opozycyjnych kandydatów to co wtedy zrobi Komisja Wyborcza nie mając niezbędnych danych zawartych w dokumentach własnych oraz z policji ?
W obliczu tak żałosnej kompromitacji sądu A.Zborzyńska zaproponowała wielkodusznie, że będzie „od teraz wpisywać do protokołu wypowiedzi wnioskodawcy”.
Adam Słomka w obszernym, ponad godzinnym przemówieniu przypomniał na czym polegają elementarne standardy demokratyczne, gdyż był przez 10 lat obserwatorem wyborów z ramienia Rady Europy w wielu krajach m.in. w republikach byłej Jugosławii oraz na Białorusi. Działania policji podległej rządowi, która po raz pierwszy od odzyskania niepodległości przez Polskę tak jawnie ingeruje w proces rejestracji list opozycji uznał za oczywiście nielegalne. Wezwał sąd do zgromadzenia niezbędnych dowodów w sprawie, wezwania świadków oraz zażądania wszystkich niezbędnych dokumentów. Apelował o przerwania bezprawnej samowoli funkcjonariuszy i urzędników. Ponowił i uzasadnił wnioski dowodowe namawiając do rzetelnego, zgodnego z procedurą postępowania, tym bardziej, że sąd miał jeszcze w rezerwie następny dzień czasu na postępowanie i rozstrzyganie w sprawie.
Sędziowie z narastającą nerwowością próbowali przerwać uzasadnianie wniosków dowodowych wykazując całkowity brak zainteresowania dochodzeniem do prawdy oraz odmawiając gromadzenia jakichkolwiek dowodów.
W związku z tak jaskrawym łamaniem wszelkich zasad praworządności Adam Słomka złożył imienny wniosek o wyłączenie od rozpatrywania sprawy WSZYSTKICH sędziów Sadu Okręgowego w Opolu, z sugestia by Sad Apelacyjny we Wrocławiu wskazał właściwy i „bezstronny” sad do tego postępowania. Zainteresowani sędziowie udali się na naradę z przewodniczącym wydziału i „sami rozpatrzyli wniosek we własnej sprawie” uznając się za „bezstronnych i praworządnych”!
Działanie te w sposób oczywisty dowodzą dalszego funkcjonowania nieformalnych i przestępczych praktyk w Sądzie.
Nie jest to żadnym zaskoczeniem, gdyż przyzwoitych sędziów w Sądzie Okręgowym w Opolu, którzy po wprowadzeniu stanu wojennego 13.XII.81 rzucili legitymacje partii komunistycznej zesłano na prowincję, a kierowanie sądem powierzono desantowi dyspozycyjnych „sprawdzonych towarzyszy”, którzy zawiadują nim nadal. Warto również wiedzieć iż, Sędziowie ci z mocy ustawy kierują także najważniejszymi organami wyborczymi!
Tu także kłaniają się konsekwencje kadrowe „układu z Magdalenki”.
Publiczność na znak protestu w całości opuściła salę rozpraw (pozostali tylko dziennikarze) a sąd wpisał do protokołu oświadczenie A.Slomiki, iż „nie godzi się uczestniczyć w parodii wymiaru sprawiedliwości godnej Białorusi”.
Jakie rozstrzygnięcie wydał Sąd pozostawiam domyślności czytelników.
Na tym sprawa się nie kończy, a wręcz przeciwnie. Trafi teraz do sadow powszechnych, do Sadu Najwyższego w trybie wyborczym oraz gdy sady krajowe będą nadal chronić przestępców to do Trybunału Praw Człowieka w Sztrasburgu. Rzeczowo patrząc na rozprawe w Opolu to paradoksalnie tylko praworządna postawa Sadu mogła uratowac rząd polski przed odpowiedzialnością za łamanie elementarnych standardów wolnych wyborow. Nie ma tego złego …
My bądźmy tylko nadal niezłomni i konsekwentni.

/-/ Antoni Borelowski
Załączniki:
1/ Oświadczenie Komitetu Wyborczego POLSKI KIERUNEK
2/ Pozew w trybie wyborczym

Tomasz Sokolewicz

Za: http://www.facebook.com/event.php?eid=118936101499642

 


 

POlicja wyborcza w Opolu: oświadczenie Kornela Morawieckiego


POLSKI KIERUNEK
Komitet Wyborczy Wyborców
45-075 Opole ul. Krakowska 32a Tel.601 646 080 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OŚWIADCZENIE
... w sprawie nielegalnej akcji policji prowadzonej przeciw KWW POLSKI KIERUNEK
Wczoraj, 21.X.2010 (w czwartek) funkcjonariusze policji bez nakazu prokuratorskiego wkroczyli do biura Komitetu Wyborczego POLSKI KIERUNEK w Opolu.
Zabrano wszystkie nasze dokumenty: spisy sympatyków, listy poparcia, oświadczenia lustracyjne i wypełnione zgody kandydatów do Sejmiku Wojewódzkiego. Funkcjonariusze nie znali celu rewizji, nikogo nawet nie przesłuchano.
Przedstawiciele służby podległej rządowi uniemożliwili tym samym opozycyjnemu KWW POLSKI KIERUNEK zarejestrowanie list wyborczych.
Wyrażamy oburzenie kolejnym jaskrawym przejawem łamania elementarnych standardów państwa prawa, godzenia w fundamenty wolnych i demokratycznych wyborów. Jest to bezprzykładny precedens po roku 1989.
Używanie podległej rządowi policji do bieżącej walki politycznej poprzez łamanie podstawowych praw obywatelskich budzi najgorsze skojarzenia przypominające „standardy PRL i Białorusi”.
Domagamy się od rządzących:
• natychmiastowego zaprzestania tych represyjnych praktyk,
• zwrotu naszego mienia,
• wyciągnięcia konsekwencji wobec winnych stosowania nielegalnych praktyk
• rejestracji „skonfiskowanej” listy wyborczej


W przeciwnym razie zmuszeni będziemy prowadzić kampanię o przywrócenie demokratycznych wyborów i elementarnej praworządności.
Wszystkich naszych działaczy i sympatyków w obliczu nielegalnych represji wzywamy do odwagi. Nie dajcie się zastraszyć przez akcje policji, łamiące podstawowe prawa obywatelskie i zasady demokracji.
Będziemy skarżyć organa państwa przed polskimi i, gdy będzie to konieczne, przed europejskimi sądami.
Najbliższa rozprawa w trybie wyborczym odbędzie się w ciągu kilku dni przed Sadem Okręgowym w Opolu. O terminie poinformujemy.

za KWW POLSKI KIERUNEK
Przewodniczący
/-/ Kornel Morawiecki
(lider Solidarności Walczącej)
Pełnomocnik
/-/ Adam Słomka
Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny
/-/ Elżbieta Postulka
Krajowa Wspólnota Emerytów Rencistów i Kombatantów
/-/ Zygmunt Miernik
Ruch Obrony Bezrobotnych
/-/ Jan Jączek
Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz Praworządności
Opole, 22.X.2010 r.
[w załączeniu scan policyjnego protokołu rewizji]

Za: http://www.facebook.com/event.php?eid=118936101499642