Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
SPRAWY WEWNĘTRZNE

Główne działania oraz zasady, jakimi chcemy się kierować w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa i porządku publicznego:
1. Konstytucyjna zasada dobra Ojczyzny priorytetem i wyznacznikiem wszelkich działań, przy wtórnym znaczeniu prawa zewnętrznego:
 • bardzo jasne i konsekwentne artykułowanie roli Polaków jako gospodarzy Polski,
 • wszelka współpraca międzynarodowa wskazana, o ile służy interesom Ojczyzny,
 • ewidencja ludności w oparciu o obywatelstwo, narodowość i wyznanie, co pozwoli wyjaśnić wszelkie wątpliwości w tych sprawach,
 • odejście od dopasowywania dowodów osobistych do obcych wzorców,
 • sprzedaż ziemi cudzoziemcom pod szczególnym nadzorem,
 • priorytet polskiej produkcji w dziedzinie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy.

2. Tradycyjna polska gościnność i tolerancja przy stanowczym zwalczaniu wszelkich
zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego:

 • Straż Graniczna gwarantem bezpieczeństwa przepływu ludności i towarów poprzez stanowcze działania - na wszystkich granicach musi być odczucie, że Polska jest krajem trudnym dla wszelkich działań pozaprawnych,
 • gościom proponujemy kultywowanie własnych tradycji, bądź adaptację u nas, jednak wymagamy lojalności wobec Państwa polskiego,
 • stosunki z mniejszościami układać będziemy na zasadach wzajemności.

 


3. Stanowcze działania w kierunku postrzegania prawa, które stoi po stronie uczciwych, a przeciw tym, co je łamią:

 • przybliżenie policjanta do obywatela przez zwiększenie liczby patroli, w  tym cywilnych,
 • zwiększenie ilości patrolowanych miejsc oraz stałe miejsca patrolowe, np. samochodowe,
 • maksymalne odbiurokratyzowanie działań policji i ich struktur,
 • ochrona danych osób zgłaszających przestępstwa i wykroczenia,
 • demonstracyjne używanie wszelkich dozwolonych środków przymusu bezpośredniego wobec przestępców i bandytów jako środek odstraszania ewentualnych następców, oraz poczucia bezpieczeństwa i pewności wśród uczciwych obywateli.


4. Odrzucenie relatywizmu w relacji:

 • uczciwy - przestępca, porządek  - anarchia, normalność - patologia w kontekście imprez publicznych, manifestacji, parad, wieców i przemarszów,
 • demonstracje publiczne nie mogą naruszać prawa, moralności chrześcijańskiej oraz porządku publicznego,
 • niedopuszczalna odpowiedzialność zbiorowa za gorszące zachowania kibiców.


5. Odbudowa zaufania społecznego do państwa przez promocję i ochronę postaw obywatelskiej odpowiedzialności:

 • współpraca ze szkołami w kontekście bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
 • walka ze stereotypami zaborów, okupacji, komuny, liberalizmu: "my"- obywatele, "oni"- państwo, co skutkuje nie utożsamianiem się obywateli z Państwem,
 • trzeba skończyć domniemaną solidarność policjanta z bandytą, a doprowadzić do wspólnego działania policjanta i obywatela - to chuligan, przestępca ma być izolowany, ma odczuwać, że prawo nie jest po jego stronie,
 • zwiększenie aktywności dzielnicowych w rozpoznawaniu specyfiki własnej dzielnicy, tworzenie swoistej geografii zagrożeń,
 • Obrona Cywilna zabezpieczeniem przed skutkami powodzi (przez pogłębianie koryt rzek), ostrej zimy (przez odśnieżanie), wykorzystując w tych celach więźniów i skazanych.


6. Zdobycze techniki mają służyć skutecznemu ściganiu przestępców, a nie utrudnianiu życia normalnym obywatelom, czy ich inwigilacji:

 • nowinki techniczne mają ułatwiać, a nie zastępować, dbanie o bezpieczeństwo obywateli,
 • wszechobecny monitoring, kamery, powodują obawy przed inwigilacją zwykłych ludzi,
 • koniecznie trzeba zrównoważyć nakłady na monitoring w kontekście skuteczności zapewnienia bezpieczeństwa, przestępcy mają się bać nie kamer, ale policji,
 • przykład ekscesów boiskowych pokazuje, że technika nie jest należycie wykorzystana,
 • ściganie wykroczeń zgodnie z duchem, a nie literą prawa (zwłaszcza drogowych).


7. Zdecydowane i konsekwentne ściganie lekkich przestępstw i wykroczeń jako zarodka wielkiej przestępczości:

 • konkretne przykłady pokazują, że walka z czynami tzw. "małej szkodliwości" prowadzi do spadku również ciężkich przestępstw,
 • należy zatem stanowczo, konsekwentnie i surowo walczyć z przekleństwami, malowaniem elewacji, paleniem w miejscu niedozwolonym, śmieceniem, zakłócaniem ciszy nocnej,
 • szybka ścieżka awansu dla funkcjonariuszy z powołaniem, pasją, poświęceniem, talentem


8. Monitoring i przeciwdziałanie próbom dezorganizacji Państwa, oraz ingerencji w jego sprawy, w tradycyjny ład i porządek, ze strony organizacji międzynarodowych, sekt, stowarzyszeń itp.:

 • objęcie szczególną kontrolą organizacji pod kątem zgodności z polskim prawem,
 • natychmiastowe działania i wnioski w stosunku do łamiących prawo,
 • zdecydowane działania w stosunku do organizacji broniących tych, co łamią prawo.


9. Zwalczanie postaw i zachowań anarchizujących, uderzających w bezpieczeństwo obywateli, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, narzucających szkodliwe ideologie i wzorce:

 • bezwzględna i skuteczna walka z narkotykami, pornografią, prostytucją,
 • zakaz organizacji w Polsce imprez antychrześcijańskich, antypolskich, obscenicznych,
 • cenzura represyjna w stosunku do treści i osób bluźnierczych.

    
10. Wiarygodność służbowa, dyscyplina oraz autentyczna intencja dbałości o bezpieczeństwo
wewnętrzne są ważniejsze od najpiękniejszych papierowych zapisów:

 • nawet najpiękniejsze hasła i programy mają to do siebie, że wymagają  konkretnej ich realizacji, przełożenia na praktykę i skuteczność postępowania,
 • sprawa bezpieczeństwa wewnętrznego obywateli jest jedną z najważniejszych zadań Rządu, szczególnie w Polsce, w kontekście procesu odzyskiwania Państwa przez uczciwych, pracowitych,  przedsiębiorczych i lojalnych wobec niego Polaków,
 • bezwzględne i stanowcze zwalczanie wszelkich patologii wewnątrz służb podległych ministerstwu, szczególnie policji, choćby poprzez stosowanie prowokacji,
 • maksymalne przesunięcie sił i środków w kierunku realnej poprawy stanu bezpieczeństwa obywateli, jak najmniej policjantów za biurkami - jak najwięcej w terenie.  


ADMINISTRACJA

Główne zamierzenia w ramach działań mających na celu usprawnienie administracji, oszczędności w funkcjonowaniu instytucji Państwa, oraz racjonalizacji struktur administracyjnych obejmują:

1. Radykalne zmniejszenie administracji rządowej poprzez zmniejszenie ilości ministerstw:
 • przykład oszczędności idący z góry powinien być sygnałem dla zmiany modelu funkcjonowania społeczeństwa, zwłaszcza w obliczu kryzysu,
 • zmniejszenie liczby departamentów  w poszczególnych ministerstwach,
 • radykalne ograniczenie liczby samochodów służbowych,
 • maksymalne uproszczenie i odbiurokratyzowanie procedur i struktur administracyjnych,
 • kontrola zbiórek publicznych pod kątem ich przeznaczenia,
 • uporządkowanie sprawy dwujęzycznych nazw miejscowości w Polsce.

2. Odejście od niemieckiego modelu regionalizacji Polski na rzecz autentycznego samorządu:
 • reforma administracyjna polegająca na likwidacji dużych, scentralizowanych regionów,
 • likwidacja trójszczeblowej struktury administracyjnej  i samorządowej,
 • wzmocnienie pozycji gmin i województw, oraz likwidacja powiatów,
 • powołanie 49 województw, jako koncepcji sprawdzonej, funkcjonującej przez 24 lata,prowadzącej do równomiernego rozwoju kraju, w miejsce wielkich aglomeracji oraz słabnących i poszerzających się peryferii,
 • wzmocnienie, przez powyższe działania, unitarnego charakteru Polski, oraz autentycznej samorządności, bez czekania na łaskę marszałka województwa lub Brukseli, z jednoczesnym pomijaniem szczebla Państwa,
 • ukazanie autentycznej specyfiki poszczególnych województw, ich atutów i bolączek, bez fałszującego uśredniania i zamazywania złożonej rzeczywistości wielkich regionów,
 • ewentualna pomoc, również unijna, będzie trafiała dużo precyzyjniej i celniej,
 • sprzężenie zwrotne w stosunkach: wojewoda - wójt, oraz gmina - województwo, wojewoda będzie znał swoje gminy, a wójt będzie miał szybszy dostęp do wojewody   


3. Wykonywanie przez Ministra ustawowego zadania w zakresie:
 • zagospodarowania mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej, wymaga podejmowania decyzji zgodnie z polskim interesem,
 • współpracy północno-wschodnich województw Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, oraz Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z regionem Sankt Petersburga, wymaga poszerzenia na całą Polskę, zwłaszcza w dziedzinie współpracy gospodarczej, handlowej i turystycznej.            Witold Bałażak

Za: http://www.lpr.pl/?sr=!czytaj&id=6841&dz=kraj&x=0&pocz=0&gr