Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Krzysztof Tytko
- w imieniu OKOPZN [Ogólnopolski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych]


Tychy, dnia 11.12.2017

PREMIER RP – PAN MATEUSZ MORAWIECKI

Dotyczy Strategicznego Projektu wartego ok. 200 bln zł, który chcą przejąć inne narodowości (Nie ma w Polsce i w UE ważniejszego Projektu, który miałby tak potężny Narodowy Potencjał do generowania zysków rzędu 200 bln zł umożliwiających szybkie bogacenie się Polaków niż Podziemne Zgazowanie około 400 – 500 mld ton węgla).
Podziemne Zgazowanie Węgla to najcenniejszy Projekt w Polsce, który spełni uciążliwe wymogi Pakietu Klimatycznego w zakresie przywrócenia czystości środowiska naturalnego, zapewni na setki lat pełne bezpieczeństwo energetyczne kraju i w dużej części również UE, wygeneruje jedną z najwyższych na skalę globalną stopę zwrotu z inwestycji, stworzy na pokolenia fundamenty pod innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę kraju, co zapewni najszybszy sposób na wzrost standardu życia Polaków poprzez akumulację około 200 bln zł kapitału dla odbudowy polskiej własności a to wpisuje się w istotę ogłoszonej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ten Projekt to najwyższa Polska Racja Stanu.
Kluczowe przewagi technologii podziemnego zgazowania węgla nad technologią tradycyjną Około 50 krotnie zwiększenie komercyjnej dostępności do zasobów węgla z ok. 7 do 400 mld t.2. Prawie 2-krotna większa możliwość wykorzystania energii zawartej w węglu ze względu na szansę budowy rozproszonych systemów poligeneracyjnych, które podwoją sprawność energetyczną. 3. Większa o około 200 bln zł wycena wartości złóż węgla dokonana metodą Opcji Realnych. Dla realizacji Projektu należy powołać Rządowy Komitet Sterujący, którego zadaniami będą:
1.Mianowanie niezależnego, interdyscyplinarnego zespołu do pilnego wdrożenia Czystych Technologii Węglowych w skali demonstracyjnej dotyczących programu dla podziemnego zgazowania węgla.
2.Wykonanie Studium Wykonalności (Feasibility Study) instalacji podziemnego zgazowania węgla zgodnie z zaleceniami Ustawy Górniczej z jednoczesnymi instalacjami : a) wstępnego odmetanowania pokładu z powierzchni, b) do produkcji prądu w kogeneracji z ciepłem, c) do produkcji metanolu lub amoniaku, d) do produkcji wodoru dla ogniw paliwowych celem realizacji Master Planu dla wdrażania elektromobilności, e) do produkcji syntetycznych paliw płynnych, f) do skraplania syngazu, g) do oczyszczenia i wzbogacenia syngazu, h) dla podłączenia syngazu do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej.
3.Wskazanie najkorzystniejszej lokalizacji w/w instalacji np. w Suszcu, na obszarze KWK „Krupiński” lub w Gilowicach gdzie PGNiG prowadzi już z sukcesem odmetanowanie pokładów węgla z powierzchni.
4.Przygotowanie projektów ustaw dotyczących: a) uwłaszczenia polskiego społeczeństwa na zasobach naturalnych kraju, b) wypłaty równej dywidendy z tytułu w/w uwłaszczenia wszystkim Polakom, c) przyznania wyłączności tylko polskim służbom geologicznym na poszukiwanie i dokumentowanie krajowych złóż, c) przyznania wyłączności na podziemne zgazowanie węgla tylko spółkom skarbu państwa. Nie odblokowanie tych Projektów sprawi, że Polska będzie wielka ale narodowość polska nie.
5. Opracowania zakresu, budżetu i harmonogramu realizacji w/w Projektów wraz z uzasadnieniem biznesowym i proponowanymi źródłami ich finansowania przedstawionego w formie Dokumentu Inicjującego Projekt celem wydania zgody Premiera RP na rozpoczęcie przedsięwzięcia. Jesteśmy dyspozycyjni do współpracy z Rządem w ramach działań powierzonych Komitetowi Sterującemu.

W imieniu OKOPZN - Krzysztof Tytko


Za: http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=22661&Itemid=44