Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Autor: Marian T. Horvat

Papież Leon XIII potępił tę tolerancję względem protestantyzmu pod nazwą amerykanizmu, by być bardziej precyzyjnym: herezji amerykanizmu.

Katolicy określający protestantów mianem „chrześcijanin”, a nawet “dobry chrześcijanin” stanowią dziś zjawisko dość powszechne. W Stanach Zjednoczonych praktykowano to jeszcze przed Vaticanum II, głównie ze względu na dążenie amerykańskich katolików do wychodzenia naprzeciw protestantyzmowi, którego ton dominował w sferach towarzyskich i biznesowych. Poza tym pojawiało się pytanie o przystosowanie wpływowych protestantów dołączających do społeczności katolickiej, a także katolików zawierających związki małżeńskie z protestantami. Było po prostu łatwiej nazywać wszystkich chrześcijanami. Podobno niwelowało to różnice, tworzyło wrażenie, że katolicy i protestanci byli kuzynami w obrębie jednej wielkiej szczęśliwej rodziny. Papież Leon XIII potępił tę tolerancję względem protestantyzmu pod nazwą amerykanizmu, by być bardziej precyzyjnym: herezji amerykanizmu.

Po Soborze Watykańskim II praktyka nazywania protestantów chrześcijanami wzrastała lawinowo, przy czym nieprawidłowości tej dopuszczono się nawet w oficjalnych dokumentach soborowych. Odtąd Stolica Apostolska, prałaci i kapłani stosowali ją tak szeroko, jak tylko było to możliwe. Obecnie owo wychodzenie naprzeciw protestantom sięgnęło już na tyle daleko, że niektórzy katolicy, chcąc wprowadzić jakieś rozróżnienie pomiędzy katolicyzmem, a jego „oddzielonymi protestanckimi braćmi”, określają się mianem katolickich chrześcijan. To zbędne. Jedynie bowiem katolicy mogą być prawdziwymi chrześcijanami. Nikt, kto odstępuje od Kościoła Rzymsko-katolickiego, nie może być chrześcijaninem. Terminy te są synonimami.


 

 

Za każdym razem, gdy słyszę słowo „chrześcijanin” odnoszone do protestantów, czuję zażenowanie. Jego stosowanie w tym kontekście stanowi oczywistą pożywkę dla tendencji przychylnych groźnemu religijnemu indyferentyzmowi, który zaprzecza istnieniu obowiązku oddawania przez człowieka czci Bogu poprzez wyznawanie i praktykowanie jedynej prawdziwej Wiary Katolickiej. Jest sprawą oczywistą, że ci, którzy jej zaprzeczają, mimo wszystko nie mogą być chrześcijanami, a więc uczestnikami Kościoła Chrystusowego. [Stanowisko przeciwne] w sposób naturalny doprowadza do progresywistycznego przekonania, że człowiek może zostać zbawiony w każdej religii, która uważa Chrystusa za Zbawiciela. Dobry luteranin, dobry anglikanin, prezbiterianin – jakie to ma znaczenie skoro są dobrymi ludźmi i szczerze kochają Chrystusa?

Niezależnie od tego, kto dziś myśli w taki właśnie sposób, chcę podkreślić, że stoi to w sprzeczności z całą tradycją Kościoła Katolickiego epoki przedsoborowej. Jego nauczanie nigdy nie obejmowało określania heretyków mianem chrześcijan.

Przed Vaticanum II Magisterium było zawsze bardzo jasne: to nie jest sprawa indywidualnego charakteru lub też cech

Nikt, kto odstępuje od Kościoła Rzymsko-katolickiego, nie może być chrześcijaninem. Terminy te są synonimami.
jednostki. Nikt nie może stać się członkiem Kościoła Chrystusowego bez przyjęcia zbioru prawd Wiary Katolickiej, pozostawania w jedności ze Stolicą Piotrową oraz przyjmowania Sakramentów. Chrześcijaninem jest tylko ten, kto akceptuje Naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz Kościół, który on ustanowił. Kto bowiem może mieć Boga za Ojca, a odrzucić Matkę Kościół? (Papież Pius IX, Singulari quidem z 17 marca 1856). Któż przyjmuje oblubieńca – Chrystusa, a nie przyjmuje jego mistycznej oblubienicy – Kościoła? Któż oddziela Głowę, jednorodzonego Syna Bożego, od ciała, którym jest Jego Kościół? (Papież Leon XIII, Satis cognitum z 29 czerwca 1896). To niemożliwe.

Najkrócej mówiąc: jedynie ci, którzy wyznają jedyną Wiarę Katolicką i pozostają w jedności z Mistycznym Ciałem Chrystusa, są członkami Jego Kościoła. A tylko owi członkowie posiadają legitymację do noszenia zaszczytnego imienia Chrześcijan.

Sekta protestancka wyrosła z buntu sprzeciwiając się Kościołowi Chrystusa i chcąc uznawać Chrystusa bez Piotra, autorytetu, który On ustanowił na ziemi. Poprzez ten rozdział opuścili oni Kościół i popadli w herezję. To winno być powiedziane i rozumiane jasno, bez sentymentalnych obaw przed urażeniem czyjegoś sąsiada lub krewnego: protestant jest heretykiem, ponieważ odszedł od mistycznego Ciała Chrystusa. Nie jest chrześcijaninem, a z pewnością nie jest „dobrym chrześcijaninem”.

PISMO POTWIERDZA TĘ PRAWDĘ

Mój przyjaciel imieniem Jan uważał, że pozostałem zbyt zaciekły w tej kwestii. Robisz z igły widły – mówił. Czyż Pismo nie uczy nas kochać naszych bliźnich i nie osądzać?

Jest to ten sam stary ton, w który uderza się cały czas od zakończenia Vaticanum II. Zgodnie z nim próba korekty złych praktyk lub fałszywego nauczania jest czymś niewłaściwym. Niezależnie jednak od subiektywnych interpretacji natchnione słowa Pisma nader jednoznacznie bronią tego, że piecza nad winnicą została powierzona przez Chrystusa wyłącznie [Jego] Kościołowi. Przywołajmy kilka wersów.

Kto was słucha, mnie słucha, kto wami gardzi, mną gardzi; kto zaś mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał (Łukasz 10:16). Nie może być jaśniej: protestanci, którzy odrzucili głowę, odrzucili samego Chrystusa, a więc nie powinni otrzymać miana chrześcijan.

Chrystus ustanowił Kościół, na którego czele stoi jedna głowa: „Tobie [Piotrze] dam klucze królestwa niebieskiego, a cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane także w niebiesiech, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane także w niebiesiech” (Mateusz 16:19).

Najkrócej mówiąc: jedynie ci, którzy wyznają jedyną Wiarę Katolicką i pozostają w jedności z Mistycznym Ciałem Chrystusa, są członkami Jego Kościoła. A tylko owi członkowie posiadają legitymację do noszenia zaszczytnego imienia Chrześcijan.
Św. Paweł jest dość ostry w swoich wypowiedziach na temat fałszywego nauczania, właściwego np. protestantom: „Jeżeli wam ktoś inną ewangelię przynosi niż tę, którą otrzymaliście, niech będzie przeklęty!” (List do Galatów 1:9).

Gdzie indziej poucza katolików, by wykluczyli się ze społeczności niekatolickich: „Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który prowadzi życie nieuporządkowane, przeciwne nauce przez nas przekazanej” (2 List do Tesaloniczan 3:6).

Św. Jan Apostoł zabrania jakichkolwiek kontaktów z heretykami: „Kto trwa przy nauce, ten ma Ojca i Syna. Jeżeli ktoś przyjdzie do was, a tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go w dom, ani go pozdrawiajcie” (2 list św. Jana 1:10).

Pismo Święte jest więc dość jasne co do tego, że wyłącznie ci, którzy należą do jedynego Koscioła założonego przez Chrystusa, Kościoła Katolickiego, mogą być prawnie nazwani chrześcijanami.

PAPIEŻE POWTARZAJĄ TO NAUCZANIE

Tradycyjne nauczanie papieży jest równie jednoznaczne jeżeli chodzi o zajmujący nas problem. Proszę i tu pozwolić na przytoczenie kilku fragmentów tekstów tytułem przykładu.

Pius XII oświadcza bez niedomówień: „By być chrześcijaninem trzeba być [chrześcijaninem] rzymskim. Należy rozpoznać wyłączność Kościoła Chrystusowego, który rządzony jest przez jedynego następcę Księcia Apostołów, którym pozostaje Biskup Rzymu, wikariusz Chrystusa na ziemi (Alokucja do pielgrzymów irlandzkich z 8 października 1957). Czy można jaśniej wyrazić opinię o tym, kto jest chrześcijaninem?

Leon XIII uważa za oczywiste, że oddzielone członki nie mogą pozostać częścią tego samego ciała: „Tak długo, jak jakaś część ciała pozostawała w nim – żyła; oddzielona – traci życie. Tak też człowiek, tak długo, jak żyje w [mistycznym] ciele Kościoła, jest chrześcijaninem. Odłączony od Niej, staje się heretykiem (Encyklika Satis cognitum z 29 czerwca 1896). Kładąc nacisk na los tych, którzy zerwali z jedyną Wiarą, mówi dalej: Ktokolwiek opuszcza Ją [Kościół Katolicki], oddziela się od woli i nakazów Naszego Pana Jezusa Chrystusa; opuszczając ścieżkę zbawienia, wkracza na tę, która prowadzi do zatracenia. Kto odłącza się od Kościoła, jednoczy się z cudzołóstwem” (ibidem). Istotnie: ludzie ci nie dzielą wraz z nami imienia chrześcijan.

Pius IX: „Ten, kto odrzuca Tron Piotrowy, jest błędnie przekonany o swoim udziale w Kościele Chrystusowym” (Quartus supra z 6 stycznia 1873).

W Syllabus Errorum teza, że protestantyzm jest niczym więcej, niż tylko kolejną formą tej samej religii chrześcijańskiej, została szczególnie mocno potępiona.

W związku z powyższym stwierdzamy, że istnieje jeden tylko Kościół Chrześcijański – Kościół Katolicki, i tylko ci, którzy do niego przynależą, powinni być nazywani chrześcijanami.

JAK WALCZYĆ Z AMERYKANIZMEM?

Wiele osób pyta mnie: co mam robić by zwalczać amerykanizm? Inni proszą: podaj mi jakiś przykład.

Pozwólcie, że dam wam jeden konkretny sposób pokonania w sobie tendencji wychodzenia naprzeciw protestantom.

Kiedy już złapiecie się na nazwaniu protestanta chrześcijaninem, zatrzymajcie się i poprawcie samych siebie. Nazwijcie go protestantem. W ten sposób okażecie, że nie akceptujecie protestanckich błędów i uważacie je za to, czym w istocie są: protestanci zaprzeczyli wielu katolickim dogmatom i dlatego też stali się przyczyną wielkiego rozłamu jedności Kościoła Katolickiego, co z kolei wyrządziło niewypowiedziane zniszczenia w świecie chrześcijańskim i doprowadziło do potępienia wielu dusz.

Jest to być może mała rzecz, jednak to właśnie przez owe drobiazgi jako ludzie z wolna pogrążaliśmy się w religijnym indyferentyzmie. Czas już ustawić jakieś bariery. Nie możemy obwijać naszej miłości do Wiary Katolickiej w zasłonę dwuznacznych sformułowań. Jedyne prawdziwe zjednoczenie z protestantami, możliwe do zaakceptowania dla katolików, może nastąpić wyłącznie poprzez ich powrót do prawdziwego Kościoła Chrystusowego – Kościoła Katolickiego. Tylko dzięki temu będą oni mogli pełnoprawnie nazywać się chrześcijanami.

 

 

 

 

Za: https://gloria.tv/article/ZTkTX8qYofQV2RK6SyhLFBknz

 

 Zobacz jeszcze:

1. 100 minut prawdy na 500-lecie zakłamania
(video)
Opublikowano 2 grudnia 2017, autor: pjj 12 listopada br. w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki odbyła się premiera filmu dokumentalnego w reżyserii Grzegorza Brauna pt. Luter i rewolucja protestancka. ...
Utworzone: 22 grudzień 2017
3. 500 lat protestantyzmu: 35 absurdalnych cytatów z Marcina Lutra
(Warto przeczytać)
... w głowie Marcina Lutra. Ojciec protestantyzmu mówił i pisał bowiem rzeczy, w które do dziś wprost trudno uwierzyć. Marcin Luter o godności i majestacie Boga 1. „Nie ma znaczenia, jak zachowywał się ...
Utworzone: 31 październik 2017
4. Marta Landau: Tajemnice Lutra. Latryna.
(Warto przeczytać)
Marcin Luter napisał, że Duch Święty zesłał mu natchnienie do słynnych 95 tez, gdy dumał na kloace. Historycy próbowali łagodzić to stwierdzenie, przekonując, że terminem „cloaca” określił on zepsuty świat. ...
Utworzone: 31 październik 2017
5. Kilkudziesięciu uczonych wysłało do papieża „synowskie napomnienie w sprawie szerzenia herezji”
(Wiadomości)
... przyczyną kryzysu, według autorów listu, jest widoczny wpływ idei Marcina Lutra na papieża Franciszka. W liście wskazano, że Luter, założyciel protestantyzmu, głosił poglądy na temat małżeństwa, rozwodu, ...
Utworzone: 26 wrzesień 2017
6. 6 zdrad Polaków wobec Pana Boga, czyli co zrobiliśmy z naszymi ślubami
(Wiara)
... I Rzeczypospolitej nie była tożsama z niewolnictwem. Trzeba jednak przyznać, że owe warstwy społeczne były w swoich prawach upośledzone, a sytuacja stale ulegała pogorszeniu. Gdy okupacyjne wojska luterańskiej ...
Utworzone: 30 sierpień 2017
7. Czy Luter naprawdę przetłumaczył Biblię na niemiecki? „Nieścisłość, by potwierdzić heretycką naukę”
(Warto przeczytać)
... przed tłumaczeniem Lutra”. Przypominając, że świętemu Hieronimowi przekład Biblii na język łaciński (tzw. Wulgata) zabrał 15 lat, Lang pyta, jak to możliwe, że Luter przetłumaczył Nowy Testament w ciągu ...
Utworzone: 03 sierpień 2017
8. Objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie
(Wiara)
... wienie chorych dzieci i otrzymała odpowiedź: „One wiedzą, co mają czynić, modlić się oraz używać wody i płótna". Zapytała też, czy nawróci się pewien luteranin, na co Maryja odpowiedziała: „On powinien tu pr ...
Utworzone: 12 czerwiec 2017
9. Sola haeresis, czyli marny żywot Marcina Lutra
(Wiara)
... Gabriela z Wenecji (1518 r.) Spośród wielu postaci historii chrześcijaństwa wzbudzających kontrowersje, Luter należy do najważniejszych. Gdybyśmy przejrzeli potężną literaturę poświęconą augustiańskiemu ...
Utworzone: 16 maj 2017
10. Iwo Cyprian Pogonowski: Konstytucja
(Warto przeczytać)
... olita Szlachecka była terenem największej wolności w Europie, gdzie na przykład Mikołaj Kopernik mógł bezpiecznie dać początek nowoczesnej astronomii, podczas gdy w Niemczech, Martin Luter kazał spalić ...
Utworzone: 05 maj 2017
11. TAJEMNICE ŻYDOWSKIE
(Warto przeczytać)
... a jednym z pierwszych jego twórców byl Mojzesz Mendelsohn. Mendelsohn chcial wiare żydowska zmienic cos niby w podobny sposób, jak Luter katolicka. Odrzucil talmud, biblie zatrzymal. Nastepcy jego poszli ...
Utworzone: 20 kwiecień 2017
12. Inkwizycja Hiszpańska – hr. Józef Tyszkiewicz
(Warto przeczytać)
... też skryć się na miejscu u bardzo nieraz możnych protektorów, co nawisem mówiąc nie omieszkał zrobić Luter, co też zrobiło wielu Katharów. Dopiero gdy minął czas łaski, gdy perswazja i dysputy nie dały ...
Utworzone: 18 kwiecień 2017
13. Sław języku tajemnicę Ciała i najdroższej Krwi, którą jako Łask Krynicę wylał w czasie ziemskich dni
(Wiara)
...  (Wiara) ... ota wewnątrz Kościoła, z katolicką dekoracją. (Wiara) ... łe ciało jest w złym stanie. Dla Neokatechumenatu, Eucharystia jest jedynie braterską ucztą. To protestanckie, typowo luterańskie ...
Utworzone: 13 kwiecień 2017
14. Pismo święte nie wystarcza do zbawienia
(Wiara)
... jak Marcin Luter, nazywać będą Mszę świętą czy spowiedź wynalazkami diabelskimi (List do szlachty, Rozmowy stołowe). W ujęciu bardziej umiarkowanym oznacza ona, że rdzeń czy też źródło wierzeń chrześcijańskich ...
Utworzone: 08 kwiecień 2017
15. Kwestia ważności święceń anglikańskich
(Wiara)
... inspirację z idei głoszonych przez Bucera i w znacznym stopniu stanowi jedynie modyfikację czy tłumaczenie [na angielski] stworzonego przez niego łacińskiego rytu luterańskiego”. Także anglikanin C. Smyth ...
Utworzone: 08 kwiecień 2017
16. Kościół, szkoła, strzelnica, mennica: z Grzegorzem Braunem rozmawia Kamil Cierniak
(Warto przeczytać)
... również mojej pracy reżyserskiej. Rozpocząłem zdjęcia do filmu „LUTER I REWOLUCJA PROTESTANCKA” z zamiarem ukończenia montażu przed tegoroczną okrągłą rocznicą buntu Lutra, której pięćsetlecie przypada ...
Utworzone: 06 luty 2017
17. Franciszek Polanowski : Dlaczego Polska padła z końcem XVIII wieku?
(Warto przeczytać)
... w złym. U progu czasów nowożytnych na temat Żydów zabrał głos w osobnej książce „Żydzi a kłamstwo” wielki reformator religijny, Marcin Luter. Oto mały fragment z jego dzieła: „Żydzi to wierutni kłamcy ...
Utworzone: 01 luty 2017
18. „Dobry uczynek jest grzechem powszednim”, czyli Marcin Luter w akcji
(Wiara)
... jest Marcin Luter. Ojciec Święty zastrzega przy tym, że są to tylko niektóre spośród wszystkich przekłamań rozpowszechnianych przez zakonnika. Marcin Luter – jak zauważył papież – odrzuca w swych ...
Utworzone: 04 styczeń 2017
19. Wpływ nauczania Lutra na moralność publiczną na podstawie jego własnych pism
(Wiara)
...  ks. Henry O’Connor SI Każda osoba rozumna zgodzi się ze mną, że Luter mógłby być uważany za reformatora wybranego przez Boga jedynie wówczas, gdyby skutkiem głoszonych przez niego nauk był postęp w ...
Utworzone: 02 grudzień 2016
20. „Klęcząc przed Lutrem” – Roberto de Mattei
(Wiara)
Mówimy to z głębokim żalem. To, co wyszło na światło dzienne podczas spotkania ekumenicznego pomiędzy papieżem Franciszkiem a Światową Federacją Luterańską w Lund, wydaje się być nową religią. Religią, ...
Utworzone: 14 listopad 2016
21. Komunikat przełożonego dystryktu francuskiego FSSPX w związku ze wspólną deklaracją katolicko-luterańską
(Wiara)
Lektura deklaracji wspólnej, podpisanej 31 października br. przez papieża oraz przedstawicieli Kościoła luterańskiego w Szwecji przy okazji obchodów pięćsetlecia rewolty Lutra przeciwko Kościołowi katolickiemu, ...
Utworzone: 08 listopad 2016
22. Leon X. Exsurge Domine – Potępienie błędów Marcina Lutra
(Wiara)
Oto jeden z cytatów z wypowiedzi Lutra, przytaczanych w pracy Ks. dr Luigi Villa: "Marcin Luter zabójca i samobójca", który ilustruje z jakiego rodzaju "reformatorem" zmagał się Kościół w epoce rewoluc ...
Utworzone: 07 listopad 2016
23. Ks. dr Luigi Villa: Marcin Luter zabójca i samobójca
(Warto przeczytać)
...  się u Lutra świętości i "katolickich" podziękowań za protestantyzm, polecam pracę ks. Luigi Villa "Marcin Luter zabójca i samobójca. Wydanie poszerzone o dokumenty Papieża Leona X zawierające potępie ...
Utworzone: 05 listopad 2016
24. Radykalne zmiany w Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
(Wiara)
... ego wydarzeniem było spotkanie papieża Franciszka 13 października z niemieckimi katolikami i luteranami w Rzymie, podczas którego odsłonięto pomnik Lutra. Papież powiedział wówczas, że przekonywanie p ...
Utworzone: 01 listopad 2016
25. Za „dary reformacji” już dziękujemy – Grzegorz Braun
(Warto przeczytać)
... Franciszka w „ekumenicznym spotkaniu” w Lund, gdzie dziesięć tysięcy katolików i luteran zaangażowanych w działalność na rzecz pokoju, zwalczania skutków ocieplenia klimatu i pomagających uchodźcom ma ...
Utworzone: 01 listopad 2016
26. Bp. Schneider: Neokatechumenat to protestancko-żydowska wspólnota wewnątrz Kościoła, z katolicką dekoracją.
(Wiara)
... łe ciało jest w złym stanie. Dla Neokatechumenatu, Eucharystia jest jedynie braterską ucztą. To protestanckie, typowo luterańskie podejście. Odrzucają pojęcie i nauczanie Eucharystii jako prawdziwej o ...
Utworzone: 21 październik 2016
27. Liberalizm, Ekumenizm, Kolegializm
(Wiara)
...  się zmiany wprowadzone w kanonie, a zwłaszcza w tekście konsekracji, można odkryć, że tymi samymi tekstami posługiwał się Luter, że zmiany obecne są dokładnie tymi samymi zmianami, jakie on wprowadził ...
Utworzone: 26 wrzesień 2016
28. Czyściec istnieje naprawdę
(Wiara)
... wstawiennicze wierzących”, a w szczególności przez Ofiarę Mszy św. (DH 1820; z 3.12.1563 r.; zob. BF VIII, 117; por. DH 1580). 4. Luter początkowo nie odrzucał ani czyśćca, ani modlitw wstawienniczych ...
Utworzone: 31 sierpień 2016
29. Na kolanach tylko przed Panem Bogiem
(Naród)
... w obronie ideologii gender czy rozmywał istotę Eucharystii. To także ks. Andrzej Luter, przedstawiany jako zwolennik tzw. katolicyzmu otwartego, przeciwnik lustracji w Kościele czy dość liberalny w poglądach ...
Utworzone: 27 kwiecień 2016
30. „Rozeznanie” i "zamknięte serca" - Krystian Kratiuk
(Wiara)
...  ufność w Boże miłosierdzie. Sam Luter mawiał: pecca fortiter, sed crede fortius – „grzesz mocno, ale wierz mocniej”. Wierz oczywiście w Miłosierdzie boże. I dokładnie tego rodzaju ujęcie wiary jako ufność  ...
Utworzone: 27 październik 2015
31. DLACZEGO POLSKA PADŁA Z KOŃCEM XVIII WIEKU?
(Warto przeczytać)
... na temat Żydów zabrał głos w osobnej książce „Żydzi a kłamstwo” wielki reformator religijny, Marcin Luter. Oto mały fragment z jego dzieła: „Żydzi to wierutni kłamcy i pijawki krwiożercze. Żydzi są nieznośnym ...
Utworzone: 12 październik 2015
32. Jak umarł Andrzej Lepper? Zbigniew Stonoga ujawnia szokujące informacje
(Państwo)
... y katastrofy". Polski duchowny luterański bp. Mieczysław Cieślar także zginął niedługo po katastrofie smoleńskiej, a jego śmierć wiązana jest bezpośrednio z tragedią. Biskup zmarł w wypadku samochodowy ...
Utworzone: 30 czerwiec 2015
33. A GDZIE TU POLSKA?
(Komentarz polityczny)
... . Podczas posiedzenia sejmowej komisji spraw zagranicznych na zapytanie, czy współpracował ze służbami specjalnymi, Gajewski odpowiedział filuternie: oświadczam, że nigdy nie współpracowałem w żadnej form ...
Utworzone: 31 marzec 2015
34. I ty zostaniesz protestantem
(Warto przeczytać)
...  mamy uczcić rocznicę zainicjowania reformacji! Taki plan ogłosiła w stworzonym wraz z luteranami dokumencie Od konfliktu do komunii Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Warto jednak pamiętać, ...
Utworzone: 23 marzec 2015
35. 1 MARCA DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH
(Pamięć Walka i Męczeństwo)
... i „Laluś” stoi tyłem. W tyrolskim kapelusiku filuternie przekrzywionym na boczek wygląda jak gajowy z bajki o czerwonym kapturku. Do tego ten biały kołnierz a la Słowacki. Kupa śmiechu. Ale na zdjęcia ...
Utworzone: 27 luty 2015
36. Posłuszeństwo czyli odmowa
(Warto przeczytać)
... – której autorem był Luter, zostaną usprawiedliwione, zniesione i zatuszowane. Arcybiskup wiedział – nie był w tym zresztą w Kościele odosobniony – że protestantyzm nosi w sobie źródło wszystkich najpoważniejszych ...
Utworzone: 03 luty 2015
37. Jak rozmawiać z protestantami?
(Warto przeczytać)
Jak rozmawiać z protestantami? (...) " Pewnego dnia Proboszcz z Ars spotkał bogatego protestanta. Nie wiedząc, że jego rozmówca należy do Kościoła Reformowanego, począł serdecznie i wylewnie opowiadać ...
Utworzone: 31 grudzień 2014
38. Ks. John Jenkins, Pismo święte nie wystarcza do zbawienia
(Wiara)
...  Marcin Luter, nazywać będą Mszę świętą czy spowiedź wynalazkami diabelskimi (List do szlachty, Rozmowy stołowe). W ujęciu bardziej umiarkowanym oznacza ona, że rdzeń czy też źródło wierzeń chrześcijańskich ...
Utworzone: 09 grudzień 2014
39. KOŚCIÓŁ: Jezus Chrystus zbawia przez swój Kościół
(Wiara)
... (Kościół rzymsko-katolicki oraz różne kościoły „protestanckie” lub „reformowane, ewangeliczne, chrześcijańskie”: luterański, kalwiński, anglikański itd.) i kościoły Wschodu (wschodnie Kościoły katolickie, ...
Utworzone: 08 grudzień 2014
40. Antykatolicka koncepcja małżeństwa według Marcina Lutra
(Wiara)
... By zrozumieć protestanckie myślenie o małżeństwie, należy zapytać, jak Marcin Luter jako inicjator reformacji pojmuje Boga. Bóg Lutra jako proces – podstawą zasadniczej zmienności małżeństwa W kwestii ...
Utworzone: 27 listopad 2014
41. Suma błędów. Protestantyzm w ocenie bp. Józefa Sebastiana Pelczara
(Wiara)
... ze wspólnego pnia. Ci spośród katolików, którzy wierzą w bajkę o wspólnym pniu chrześcijańskiego drzewa, z którego wyrastają gałęzie kolejnych konfesji – katolickiej, luterańskiej, zwinglańskiej, kalwińskiej, ...
Utworzone: 23 listopad 2014
42. Piłsudski nic dobrego dla Polski nie zrobił
(Warto przeczytać)
... – powód swojego powołania i racje istnienia – a zaczęli uprawiać cos na kształt Gnozy. 1525 r przeszli na luteranizm – przestali podlegać papieżowi, nastąpiła sekularyzacja zakonu krzyżackiego i powstanie ...
Utworzone: 02 sierpień 2014
43. Kim jesteś Ukraino?
(Komentarz polityczny)
... to był Katolik, Niemiec to był Luter, a Prawosławny to był miejscowy, a potem Moskal. A trzeba nie zapominać, że miejscowymi byli także mahometanie, którym nikt nie przeszkadzał mieszkać na tych terenach, ...
Utworzone: 23 czerwiec 2014
44. Polacy, nic się nie stało !
(Warto przeczytać)
... Bogu w sposób realistyczny. Luter chciał, by zniknęło pojęcie Osoby Boga. W jego systemie Jehowa staje się człowiekiem. Bóstwo staje się człowiekiem. To znaczy – natura Boska staje się człowiekiem. ...
Utworzone: 20 czerwiec 2014
45. Polska między wschodem a zachodem
(Warto przeczytać)
... których tu bliżej wyłuszczać nie ma czasu. A w XVI wieku otwiera się istna przepaść między kierunkiem polskim a zachodnim, gdy na tle rewolucji religijnej luterańsko-kalwińskiej Fr ...
Utworzone: 25 kwiecień 2014
46. Ostatni niezłomny - Józef Franczak ps. "Lalek"
(Pamięć Walka i Męczeństwo)
... lową kolbą. Takie tam zabawy "zaplutych karłów reakcji". Na kolejnej fotografii "Laluś" stoi tyłem. W tyrolskim kapelusiku filuternie przekrzywionym na boczek wygląda jak gajowy z bajki o czerwonym kap ...
Utworzone: 28 luty 2014
47. Piłsudski dla dorosłych
(Warto przeczytać)
... żliwe, Piłsudski wyrzekł się wiary katolickiej i został luteraninem. Towarzysz Piłsudski dawał wyraz swoim lewackim zabobonom w wydanej w 1895 roku "Rosji", pisząc, że niepodległość Polski najlepiej zab ...
Utworzone: 07 luty 2014
48. Piłsudski nie był Polakiem-katolikiem
(Warto przeczytać)
...  z lekceważeniem, nie przejawiał zainteresowania religią. Nie był przywiązany do dogmatów. Pomimo, że był luteraninem żywił sentyment do Matki Boskiej Ostrobramskiej. W czasie I wojny światowej w rozmowi ...
Utworzone: 05 luty 2014