Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 Powołano Konwent Narodowy Polski

Komunikat nadzwyczajny nr 1/5/11/2011            WIADOMOŚĆ Z ŁODZI

Łódź, 5.11.2011.

 Drodzy Polacy !!!

Dnia 5 listopada 2011 roku w Łodzi, na zjeździe sygnatariuszy Porozumienia Łódzkiego i delegatów środowisk patriotyczno-narodowych z całej Polski, wspólną decyzją zebranych, został powołany:

I KONWENT NARODOWY POLSKI

Delegaci w głosowaniu jawnym wyłonili Przewodniczącego Konwentu, którym został:

Pan Paweł Ziemiński

oraz Radę Przedstawicieli w składzie:

Pani Lucyna Pogodzińska – Okręg Pomorski

Pan Dariusz Kosiur – Okręg Mazowiecki

Pan Zdzisław Jankowski – Okręg Wielkopolski

Pani Teresa Adamska – Okręg Łódzki

Pan Stanisław Baj – Okręg Dolnośląski

Konwent Narodowy Polski rozpoczyna pracę z dniem powołania. Informacja o jego ukonstytuowaniu powinna dotrzeć do Polaków w kraju i na obczyźnie, dlatego zwracamy się do wszystkich o powszechne rozpropagowanie tej informacji wszystkimi, dostępnymi sobie metodami. Jednocześnie apelujemy do wszystkich Polaków o aktywne włączanie się w działania na rzecz Konwentu jako przedstawicielstwa wyłonionego przez środowiska Narodu Polskiego.

Ogólne zasady działania i główny cel

Konwentu Narodowego Polski:

1         Przybyli na spotkanie Delegaci ugrupowań patriotyczno-narodowych powołują Przewodniczącego Konwentui wybierają Radę Przedstawicieli. Przewodniczący prowadzi obrady Konwentu i kieruje jego pracami do następnego posiedzenia. Termin kolejnego Konwentu wyznacza Przewodniczący Konwentu na wniosek Rady Przedstawicieli. Przyjmuje się, że zwyczajne posiedzenia kolejnych Konwentów odbywać się będą w odstępach półtoramiesięcznych a sesje nadzwyczajne zależeć będą od bieżących potrzeb organizacyjnych i rozwoju sytuacji w Polsce.

2         Do obowiązków Przewodniczącego Konwentu i Członków Rady Przedstawicieli będą należały: czuwanie nad poprawną realizacją zgłoszonych i przyjętych przez Delegatów na Konwent uchwał oraz budowa bazy społecznego poparcia dla działań Konwentu. Członkowie Rady Przedstawicieli są, w przerwach miedzy Konwentami, terenowymi reprezentantami Konwentu i odpowiadają za postęp planowych działań i nawiązywanie współpracy z lokalnymi środowiskami patriotyczno-narodowymi. Ich pracą kieruje Przewodniczący Konwentu.

3         Delegaci na Konwent stanowią podstawę jego reprezentacji patriotycznej. Ich głosy, zawsze w głosowaniu jawnym, decydują o wyborze władz Konwentu oraz kierunku i szybkości postępów w realizacji wytyczonych celów. W przerwach miedzy kolejnymi posiedzeniami Delegaci pełnią rolę Rzeczników Konwentowych.Do ich zadań należy propagowanie idei i działalności Konwentu Narodowego Polski w kraju i poza jego granicami oraz rozpoznawanie możliwości pozyskania nowych środowisk i osób o nastawieniu patriotyczno-narodowym dla budowy Siły Polskiej. Ich pracę koordynują Członkowie Rady Przedstawicieli.

4         Zarówno kadencja Przewodniczącego Konwentu, jak i Rady Przedstawicieli trwa do zakończenia Okresu Konwentowego, a więc do posiedzenia kolejnego Konwentu, gdzie, po sprawozdaniu z działalności w powierzonym Okresie Konwentowym, dokonywana jest ocenia ich pracy przez Delegatów na Konwent i odbywa się głosowanie nad przedłużeniem kadencji lub wybór nowego Przewodniczącego Konwentu oraz wymiana całości lub części członków Rady Przedstawicieli.

5         W związku z zakładanym przyrostem ilościowym środowisk i ugrupowań patriotycznych, angażujących się w pracę Konwentu, zakłada się konieczność bieżącego poszerzania składu Rady Przedstawicieli. Kandydatury nowych Członków winny być zgłaszane do Przewodniczącego Konwentu, a oficjalny ich wybór do Rady,po akceptacji przez Delegatów na Konwent, odbywać się będzie na kolejnym, najbliższym posiedzeniu Konwentu.

6         Głównym celem kolejnych Konwentów jest wypracowanie formuły i przygotowanie Kongresu Patriotycznego, który winien być dopełnieniem pierwszego etapu działań samoorganizacji Narodu Polskiego i podsumowaniem dotychczasowych prac związanych z programowaniem metod odzyskania i naprawy Państwa Polskiego. Zakłada się, że Kongres Patriotycznypowinien się odbyć nie później niż po odbyciu 6-ciu Konwentów Narodowych Polski, a jeśli stan organizacyjny i dorobek programowy pozwoli na to, a także gdyby to wynikało z pilnej sytuacji wewnątrzpaństwowej, czy międzynarodowej, to Kongres Patriotycznymoże się odbyć wcześniej.

7         Z uwagi na konieczność aktywizacji nowych ośrodków patriotyczno-narodowych, kolejne Konwenty odbywać się będą w różnych miejscach Polski, a ich organizacja będzie dodatkową okazją dla lokalnych środowisk do nawiązania jeszcze ściślejszej współpracy i konsolidacji organizacyjnej.

8         Najważniejsze ustalenia kolejnych Posiedzeń Konwentów będą ogłaszane w formie Komunikatów nadzwyczajnych a informacje z przebiegu prac w Okresach Konwentowych w formie Komunikatów zwyczajnych.

Treści szczególnego znaczenia dla Polski będą przekazywane w formie Apeli do Narodu Polskiego.

9         Zakładając spodziewaną blokadę mediów oficjalnego nurtu, związanych z „paktem okrągłego stołu” postuluje się oddanie do dyspozycji Konwentu wszystkich dostępnych środowiskom patriotyczno-narodowym środków przekazu, tak, aby informacje związane z jego działalnością ukazywały się w nich w sposób skoordynowany i były objęte priorytetem ekspozycji. Ponadto należy tworzyć lokalne sieci dystrybucji ulotek, które znacząco zwiększą nasze możliwości dotarcia do społeczności polskiej, zagubionej w swoich osądach i rozeznawaniu bieżącej sytuacji politycznej Narodu i Państwa Polskiego.

Przewodniczący

I Konwentu Narodowego Polski

Paweł Ziemiński

http://www.wroclawskikomitet.pl/komitet/ogloszenia/item/786-komunikat-nadzwyczajny-powo%C5%82ano-konwent-narodowy-polski

 Za: http://wroclawskikomitet.nowyekran.pl/post/36582,powolano-konwent-narodowy-polski

 


WIADOMOŚĆ Z KATOWIC

 

APEL

Zebrani w Katowicach w dniu 5 listopada 2011 r. przedstawiciele ugrupowań niepodległościowych i

pro-społecznych, zwracają się do wszystkich działaczy środowisk patriotycznych, by w obecnej sytuacji zaistniałej

w naszym kraju poświęcili się budowaniu szerokiego ruchu politycznego, skupiającego różne środowiska, stowarzyszenia, organizacje niepodległościowe, chrześcijańskie, narodowe, ludowe, osób działających dla dobra Polski i Polaków na różnym polu – jako otwartego ogólnonarodowego ruchu społecznego - FEDERACJI suwerennych środowisk (działających autonomicznie i solidarnie jak np. Partia Republikańska w USA).

Wieloletnie doświadczenie działania “monolitycznych” partii politycznych, o strukturach kierowanych “z góry” (co wynika

z natury partyjnej ordynacji wyborczej do Sejmu) niesie z sobą konflikty oraz oznacza niekontrolowaną władzę partyjnego aparatu a w konsekwencji zamkniecie się na postulaty społeczeństwa.

W naszym głębokim przekonaniu cele takiej FEDERACJI powinny obejmować najważniejsze problemy ustrojowe państwa:

- zmianę ordynacji wyborczej, wprowadzenie wyboru posłów

w jednomandatowych okręgach wyborczych i likwidację antyobywatelskiego rozwiązania jakim są tzw. listy partyjne, na gruncie których właśnie wyrasta niekontrolowana przez nikogo władza oligarchów;

- głęboką reformę wymiaru sprawiedliwości – wprowadzenie zasady wybieralności sędziów i prokuratorów oraz ławy przysięgłych czyli ustanowienie społecznej kontroli nad władzą sądowniczą;

- zabezpieczenie ekonomicznych warunków egzystencji społeczeństwa poprzez m.in. ustanowienie państwowej kontroli nad działalnością wielkich banków i instytucji finansowych;

- włączenie do współodpowiedzialności za państwo polskie młodych Polaków, którzy są spychani na margines. Kolejne rządy nie prowadzą z osobami urodzonymi od lat 80-tych XX w. żadnej debaty ani nie prezentują im żadnych perspektyw na godne życie w przyszłości - pozostawiając im jedynie poszukiwanie kolejnych umów śmieciowych lub wyrzucając na emigrację.

- zabezpieczenie prawa społeczeństwa do uzyskiwania rzetelnej informacji z mediów. Niedopuszczalna jest obecna sytuacja, w której właściciele głównych koncernów medialnych stanowią poważną siłę polityczną, angażując się po jednej ze stron politycznego sporu i przez jawnie stronnicze działania manipulują opinią publiczną.

Lista zasadniczych zagadnień ma charakter otwarty do dyskusji

Jesteśmy gotowi uczestniczyć w budowaniu takiej szerokiej FEDERACJI, narodowego i obywatelskiego ruchu, w którym postulaty programowe różnych nurtów społeczno-politycznych będą mogły być swobodnie wyrażane, w wolnej debacie,

bez napiętnowania i wykluczenia ze strony “jedynie słusznego” kierownictwa.

Proponujemy roboczą nazwę FEDERACJI: Porozumienie Polskie.

Tylko działanie w takiej szerokiej formule daje szansę na prawdziwe odzyskanie suwerenności przez Polskę i Polaków! Zamiast jałowych sporów proponujemy współpracę i życzliwość. Wielokrotnie działając solidarnie odnosiliśmy zwycięstwa.

Czas - zgodnie z zapisem art. 4 Konstytucji RP - przywrócić zwierzchnictwo Narodu nad instytucjami własnego Państwa!

 

Kornel Morawiecki

Przywódca opozycji demokratycznej w PRL,

założyciel “Solidarności Walczącej”

Elżbieta Postulka

Lider Krajowej Wspólnoty Emerytów, Rencistów i Kombatantów

Janusz Sanocki

Lider Ligi Nyskiej, Stowarzyszenie “Obywatele Przeciw Bezprawiu”

Adam Słomka

Przewodniczący Konfederacji Polski Niepodległej

- Obóz Patriotyczny

Adam Wędrychowicz

stowarzyszenie Polska Racja Stanu “Piast”

Zygmunt Miernik

Prezes Ogólnopolskiego Ruchu Obrony Bezrobotnych

Mariusz Cysewski, Jan Jączek

Koordynatorzy “Stowarzyszenia na rzecz Praworządności”

 

kontakt:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Katowice 5 listopada 2011 r.

 


Pozdrawiam

adam, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nadesłał: Jacek