Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Stanisław Krajski

(fragmenty książki pt., „Fatima i masoneria – czy Trzecia tajemnica Fatimska wypełni się w 2017 roku czy później”, która ukaże się 16 lutego 2017)

Wiemy już teraz z całą pewnością, że w 2000 r. ujawniona została tylko druga część Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. Ta pierwsza część, też już to wiemy, dotyczy Soboru Watykańskiego II, przestrzega przed nim i przed jego skutkami, przed „złą liturgią” i głosi, że jeśli ten Sobór nastąpi i wyda owoce, apostazja i herezja zagnieżdżą się w Watykanie i Pan Bóg uratuje Kościół przez Wielki Kataklizm, któremu towarzyszyć będą cuda.

Masoneria i Sobór Watykański II

         Na ten temat można by napisać oddzielną obszerną publikację. Wiele książek go zresztą sygnalizuje i ujawnia różne istotne dane. Należą do nich publikacje książkowe ks. Poradowskiego (np. „Kościół od wewnątrz zagrożony”), „Sobór Watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana” Roberto De Mattei czy „Iota Unum. Studium przemian Kościoła katolickiego w XX w.” Romano Amerio.

         Można by już wykazać, że masoneria odegrała wielką rolę w kształtowaniu nauki Soboru i doprowadzaniu do tego, że wiele jego owoców było bardziej zatrutych niż wskazywałyby na to dokumenty soborowe.

         Można by napisać pracę doktorską czy habilitacyjną w pełni intersubiektywną, której nikt nie mógłby niczego zarzucić z punktu widzenia metodologii naukowej, która byłaby pracą z zakresu tzw. filozofii porównawczej. Autor dokonałby w niej zestawienia i porównania twierdzeń prezentowanych przez masonów i twierdzeń zawartych w dokumentach Soboru Watykańskiego II i ujawniłby, że są to te same, lub bardo podobne, twierdzenia.

         W pracy tej wiele miejsca byłoby poświęconego, z pewnością, kwestii ekumenizmu, dialogu z innym religiami, „otwarcia na świat” i kultu człowieka, który tak bardzo początkowo, niepokoił Pawła VI (co ujawnia, jak już o tym tu pisałem, Michał Krajski w swojej publikacji „Masoneria, Paweł VI i kult człowieka”).


         Warto przy okazji zwrócić uwagę, że Paweł VI sam zaczął w pewnym momencie „ocierać się” o ten kult człowieka, gdy pierwszy człowiek postawił nogę na księżycu. Stwierdził wtedy, że „człowiek okazał się gigantem” (to masoni, jak pisałem o tym w „Masonerii polskiej 2014”, nazywają wybranych ludzi, siebie, „gigantami”) i powiedział: „Okazuje się nam boski nie w sobie, lecz w swoich zasadach i przeznaczeniu. Część człowiekowi, część jego godności, jego duchowi i jego życiu”1.

         De Mattei komentując te słowa stwierdził, że Paweł VI: „będąc świadomy procesu samozniszczenia Ciała Kościoła” jednak „pozostawał nadal optymistą”2.

         Romano Amerio w swojej książce zwraca np. uwagę na to, że Sobór wprowadził w język i myślenie Kościoła „zasady roku 1789”, czyli zasady „Wolność, Równość, Braterstwo” (a zatem zasady, które masoneria uznaje za swoje podstawowe zasady)3.

         Warto też zwrócić uwagę na to, że Paweł VI w encyklice Populorum Progressio wydanej w 1967 r. a więc 2 lata po zakończeniu Soboru Watykańskiego II napisał: „Ponieważ ludy są twórcami własnego rozwoju, podejmują one to ciężkie zadanie; nie będą go jednak mogły w żaden sposób wykonać w odosobnieniu od innych. Umowy o wzajemnej pomocy zawierane przez narody uboższe tego samego regionu, szersze porozumienie o dopomaganiu im, a również znaczniejsze układy zmierzające do koordynacji pewnych programów działania są więc jakby kamieniami milowymi tej drogi, która, sprzyjając postępowi, prowadzi do pokoju. Ta zaś współpraca międzynarodowa, obejmująca cały świat, wymaga instytucji, które by ją przygotowały, urządzały i nią kierowały, dopóki nie zostanie stworzony nowy porządek prawny, uznany i potwierdzony przez wszystkich. Stąd najchętniej udzielamy poparcia organizacjom publicznym, które już zajmują się działalnością zmierzającą do rozwoju ludów, i wyrażamy życzenie, aby ich autorytet nadal wzrastał. Gdy przebywając w Nowym Jorku mówiliśmy o tym do przedstawicieli Narodów Zjednoczonych, powiedzieliśmy im między innymi: Waszym zadaniem jest łączenie bratnimi więzami nie jednego tylko, czy drugiego narodu, ale wszystkich w jedno. Kto bowiem nie dostrzega konieczności stopniowego dojścia do ustanowienia jakiejś władzy światowej, która mogłaby skutecznie działać tak w dziedzinie sądowej, jak politycznej?”( wytłuszczenie – S. K.)4.

         Mamy tu ewidentnie z promocją idei, która jest też podstawową ideą masonerii.

         De Mattei, co warto podkreślić i zapamiętać, pisząc o Soborze Watykańskim II nie pominął kwestii Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej: „Przyczyny, dla których papież Roncalli (Jan XXIII – dop. S. K.) kazał odroczyć decyzję o udostępnieniu tekstu (Trzeciej Tajemnicy Fatimskiejdop. S. K.) są oczywiste: był zgrzytający kontrast w przekazie fatimskim między proroctwem nieszczęścia, a proroctwem optymizmu nowego papieża, który ogłaszał Sobór Watykański II. Istnienie tego kontrastu między tymi dwiema profetycznymi liniami pozwala zrozumieć wydarzenia następnych lat”5.

Masoneria, islam, Trzecia Tajemnica Fatimska

         Masoneria z pewnością identyfikuje żołnierzy pojawiających się w wizji ujawnionej jako cała Trzecia tajemnica Fatimska w 2000 r. jako żołnierzy armii islamskiej, którzy wykonają za masonerię całą „brudną robotę” i dokonają eksterminacji Kościoła katolickiego zabijając papieża i wielu kardynałów, biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnice.

         W swoich książkach „Masoneria, islam, uchodźcy” i „Islamizacja Polski” oraz w książce pt. „Masoneria polska 2017” (która ukaże się w kilka miesięcy po niniejszej książce) ujawniam rolę masonerii w zalaniu Europu wielką falą islamskich uchodźców. Piszę o tym, jak masoneria wspiera uchodźców w ich drodze do Europy, jak naciska rządy, by ich przyjmowały, jak przygotowuje dla nich odpowiednie warunki, jak paraliżuje wszelkie działania zmierzające do ograniczenia liczby uchodźców.

Wiemy dziś o tym, że do Europy, wraz z uchodźcami przemycani są żołnierze islamscy (te informacje ujawnił włoski kontrwywiad), o tym, że uchodźcy – młodzi mężczyźni znikają setkami tysięcy po przybyciu do np. Niemiec czy Szwajcarii (nie wiadomo gdzie są, nie pobierają zasiłków, nie starają się o mieszkanie, nie są nigdzie zarejestrowani po dokonaniu rejestracji wstępnej) przygotowywane są dla nich nawet mundury. Wiemy, dzięki publikacji autorstwa Andreasa von Rétyi pt. „George Soros”, że „wydarzenia” w Syrii i w innych krajach arabskich, które doprowadziły do zwielokrotnienia fali uchodźców, były w znacznej mierze inspirowane przez masonów. W rozdziale pt. „Arabska wiosna: Sztuczne rewolucje” Rétyi ujawnia jak wielki wpływ miało tu działanie Sorosa, który jest jednym z liderów światowej masonerii i nazywany jest „Żołnierzem Rothschildów”, jego fundacji i organizacji oraz ludzi, których tam miejscu finansował. Rétyi pisze, między innymi: „...odpowiednio ukierunkowana działalność Open Society Foundations George`a Sorosa wpływała na rewolucje i i sterowała nimi (…) Soros już o wiele wcześniej wspierał opozycyjne grupy, by tworzyły nowe konstytucje dla rozpadających się narodów”.

Rétyi ukazuje jak za pośrednictwem organizacji Sorosa są nadal wpompowywane miliardy dolarów, żeby się „w tym kotle gotowało” i ze większość opozycji Syryjskiej to najemnicy Sorosa, których prawdziwym celem jest skierowanie do Europy jak największej liczby islamistów6.

Czy w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej jest mowa o masonerii?

Zastanówmy się i to nie tylko chwilę. Czy możliwe jest, by Matka Boża fatimska nie odniosła się do masonerii i nie przestrzegała przed nią?

Przecież ukazuje się Ona w kraju opanowanym całkowicie przez takich pomocników szatana jakimi są masoni, w roku, który masoneria uważa za swój rok – rok szatana, w czasie, gdy ta masoneria jest szczególnie aktywna w całym świecie, gdy dokonuje rewolucji w Rosji i zaczyna infiltrować Kościół katolicki.

Powiedziałbym, i to bez żadnych wątpliwości: „Nie jest to możliwe, by Matka Boża Fatimska nie odniosła się do masonerii i nie przestrzegała przed nią”. Czy w takim razie w nieujawnionej dotąd części Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej pojawia się nazwa „masoneria”? Jest to bardzo prawdopodobne, ale niekoniecznie.

Tym jednak, przed czym ostrzega Matka Boża jest ewidentnie masoneria, jest ewidentnie realizacja jej programu, jest ewidentnie wprowadzenie jego elementów do teorii i praktyki Kościoła na Soborze Watykańskim II i w po jego zakończeniu aż do dziś.

Matka Boża ewidentnie przestrzega przed masonami wnikającymi w struktury Kościoła.

Przestrzega przez masońskimi agentami wpływu, którzy zagnieżdża się (lub tylko w sposób szczególny zaktywizują w Kościele od 1960 r., którzy przed tym rokiem przygotowywać będą grunt dla podboju przez siebie Kościoła od wewnątrz. W tym podboju szczególną rolę ma odegrać sowiecka Rosja – potężne narzędzie w rękach masonerii.

Już w drugiej Tajemnicy Fatimskiej o tym czytamy. W jej wersji oficjalnie przyjętej mowa jest o „błędach Rosji”. Co jest największym błędem Rosji? To, że dała się zmanipulować światowej masonerii, dała się jej usidlić, wykorzystać, stała się rozsadnikiem , po całym świecie, masońskiego zatrutego ziarna.

W innym dokonanym przez siostrę Łucję zapisie tej Tajemnicy zamiast słów „Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie ” są słowa „bezbożna propaganda rozszerzy swoje błędne nauki po świecie”.

Ich już w zasadzie nie trzeba komentować. Cóż to może być za bezbożna propaganda jeśli nie propaganda masońska?

 

A oto spis treści książki o Fatimie:

Wstęp

Rozdział I Czy grozi nam wielki kataklizm?

1.     Co się miało stać we wrześniu 2016 r.?

2.     Czy wulkan Katla zagraża nie tylko Europie?

3.     Czy wulkan Hekla również przygotowuje się do erupcji?

4.     Czy rok 2017 będzie rokiem aktywności wielu wulkanów na świecie?

5.     Czy w 2017 roku wybuchnie superwulkan?

6.     Co się dzieje w Yellowstone?

7.     Przebieg katastrofy

Rozdział II Trzy możliwe scenariusze

1.     Scenariusz diabelski

2.     Scenariusz ludzki

3.     Scenariusz Boży

Rozdział III „Scenariusz Boży” i Trzecia Tajemnica Fatimska

1.     Tekst trzeciej Tajemnicy Fatimskiej

2.     Czy to jest „obraz” opisany językiem symbolicznym?

3.     Anioł z ognistym mieczem

4.     Kataklizm

5.     „Biskup odziany w Biel”

6.     Żołnierze

7.     Krzyż

8.     Egzekucja

9.     Aniołowie pod krzyżem

10. Czy Ratzinger mógł się mylić?

Rozdział IV Fatima i islam

1.     Sobór Watykański II o islamie – owoce

2.     „Nie ma Bóstwa poza Bogiem”

3.     Matka Boża i Fatima, żona Mahometa

4.     Czy Matka Boża będzie „pomostem” dla islamu?

5.     Czy islam jest religią szatana?

6.     W jaki sposób wyznawcy islamu rozumieją Trzecią Tajemnicę Fatimską?

Rozdział V Orędzie Fatimskie – chronologia – logika – kwestia Rosji

1.     Oficjalna chronologia orędzia fatimskiego

2.     Druga Tajemnica Fatimska

3.     Interpretacja drugiej części Drugiej Tajemnicy Fatimskiej

4.     Interpretacja trzeciej części Drugiej Tajemnicy Fatimskiej

5.     Trzecia Tajemnica Fatimska w chronologii wydarzeń opisanych w Drugiej Tajemnicy Fatimskiej

6.     Interpretacja czwartej części Drugiej Tajemnicy Fatimskiej – Triumf Niepokalanego Serca Maryi

7.     Czy nastąpiło poświęcenie przez papieża Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi?

8.     Rosja się nawróciła i zapanował pokój na świecie – oto oficjalne stanowisko

9.     Rosja się nawróciła i zapanował pokój na świecie – argumenty Sekretariatu Fatimskiego

10. Rosja się nawróciła – argumenty Wincentego Łaszewskiego

11. Rosja się nawróciła – argumenty ks. Apostoli

12. Podsumowanie rozdziału

Rozdział VI Dlaczego nie ujawniali jej tak długo?

1.     Dlaczego Kościół uznał objawienia fatimskie?

2.     Waga i natura tajemnicy

3.     Dlaczego rok 1960?

Rozdział VII Trzecia Tajemnica Fatimska i Sobór Watykański II

1. „Nie wydaję sądu”

2. Trzecia Tajemnica Fatimska i zwołanie Soboru

3. Czy Trzecia Tajemnica Fatimska zapowiada Sobór, mający wydać Kościół na pastwę herezji?

4. Nie uwierzyli

Rozdział VIII Rola i wpływy masonerii

1. Czy masoneria uwierzyła w orędzie fatimskie?

2. Plan masonerii wobec Fatimy

3. Przegrana szatana i masonerii

4. Kiedy masoni poznali wszystkie Tajemnice Fatimskie?

5. ,Dlaczego objawienia w Fatimie miały miejsce w 1917 r.?

6. „17” to liczba szatana

7. Manifestacje zła związane z „17”

8.Co się stało w Portugalii w 1817 r.?

9.Co się działo w Portugalii w 1917 r.?

10.Rosja i masoneria

11.Dlaczego kolejnym papieżom nie udało się poświęcić Rosji Matce Bożej?

12.Masoneria i Sobór Watykański II

13.Masoneria, islam, Trzecia Tajemnica Fatimska

14.Czy w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej jest mowa o masonerii?

Rozdział IX Czego dotyczy Trzecia Tajemnica Fatimska?

1.Czy Bertone to kłamca i aferzysta?

2. Druga koperta

3. Dlaczego tekst Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej został rozdzielony na dwie koperty? – wydarzenia 1957 r.

4. Dlaczego tekst Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej został rozdzielony na dwie koperty? – wydarzenia 1944 r.

5.Dane ujawnione przez siostrę Łucję w rozmowie z ojcem Augistine Fuentes

6. Dane ujawnione przez ojca Schweigla

7. Dane ujawnione przez ojca Alonso

8. Dane ujawnione przez kardynała Ciappi

9.Opinia Paoliniego

10.Koncepcja Frère Michela

11. Rekonstrukcja Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej

12. Przesłanie Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej

Zakończenie: Fatima i Polska

Bibliografia

 

1Por. R. De Mattei, Sobór Watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana, tłum. S. Orzeszko IBP, Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683, Ząbki 2012, s. 416.

2Tamże.

3Por. choćby: R. Amerio, Iota unum. Analiza zmian w Kościele katolickim (bez nazwiska tłumacza), Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów (bez daty wydania), s. 593-594.

4Paweł VI, Encyklika Populorum progressio 77-78, za: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/populorum_progressio_26031967.html

5R. De Mattei, tamże, s. 102.

6A. von Rétyi, George Soros. Multimiliarder, jego globalna sieć i koniec takiego świata jaki znamy. Tłumaczenie E. Lubelska, Biały Kruk, Kraków 2016, s. 117-146.


Za: http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=19744&Itemid=46