Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Niedawno powstało Forum Młodzieży Narodowej Narodowcy.net, której polecamy nie tylko tej młodszej części czytelników naszego serwisu. Wiele ciekawych tematów, dyskusja na poziomie...

Narodowcy.net zobacz

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Polityka polska

Odbudowanie państwa

Roman Dmowski

 W dziewięćsetną rocznicę
chwili dziejowej,
kiedy Wielki Król, Polityk i Wojownik,
umierając, zostawiał po sobie potężne państwo,
podwaliny pod rozwój wielkiego narodu
i wytyczne polityki polskiej,
które po dziś dzień zachowały
swą żywą wartość,
książkę tę poświęcam
tym wszystkim,
którzy noszą w duszach
i usiłują wykonać

TESTAMENT CHROBREGO.

PRZEDMOWA DO PIERWSZEGO WYDANIA 1
Na historię odbudowania państwa polskiego, na historię we właściwym tego słowa znaczeniu, nierychło czas przyjdzie. Kilkadziesiąt lat upłynie, zanim archiwa państwowe czasu wielkiej wojny będą otwarte dla badaczy, a nie wiadomo, które po nas pokolenie stanie się zdolne do patrzenia na wypadki naszych czasów w perspektywie dziejowej.
Dotychczas nie tylko wypadki porozbiorowe, ale nawet epoka rozbiorów, w obfitym piśmiennictwie, które do tych czasów posiadamy, są przedmiotem walki obozów, polem ścierania się tendencji politycznych.
Książka też moja nie jest historią odbudowania Polski — jest to książka polityczna, napisana dla celu politycznego.
Przede wszystkim jest to komentarz do akcji politycznej, którą kierowałem, uzasadnienie jej, uwydatnienie myśli, która dyktowała te lub inne kroki.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Roman Rybarski umiera w Oświęcimiu - wybitny polski ekonomista i polityk. Działał w Związku Młodzieży Polskiej "Zet" oraz w Lidze Narodowej. W 1923 roku na zlecenie Władysława Grabskiego przygotował projekt statutu Banku Emisyjnego a w 1924 roku redagował ostateczny projekt ustawy o Banku Polskim, a po jego powołaniu wchodzi w skład pierwszej Rady Banku. Był jednym z ważniejszych działaczy Obozu Wielkiej Polski i Stronnictwa Narodowego. W latach 1928-1935 przewodniczy klubowi parlamentarnemu Stronnictwa Narodowego. Stworzył program gospodarczy polskiego ruchu narodowego. Opowiadał się za leseferyzmem. Po klęsce kampanii wrześniowej uczestniczy w pracach Polskiego Państwa Podziemnego jako dyrektor departamentu skarbu. W maju 1941 roku zostaje aresztowany i umieszczony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. 6 marca 1942 roku umiera na zapalenie płuc.


Biogram Romana Rybarskiego

Roman Rybarski - profesor ekonomii, wykładowca akademicki. W czasie zaborów należał do Związku Młodzieży Polskiej „Zet” i wchodził w skład Rady Głównej Ligii Narodowej. W latach 1918-19 był członkiem Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu. Należał do wielu prestiżowych stowarzyszeń naukowych, w tym min.: Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Działał we władzach Związku Ludowo-Narodowego, Obozu Wielkiej Polski, Straży Narodowej i Stronnictwa Narodowego. Z ramienia SN otrzymał mandat posła w czasie II i III kadencji Sejmu RP. Był znany jako zwolennik demokracji parlamentarnej i gospodarki wolnorynkowej, ostro przeciwstawiał się tendencjom do ulegania utopii gospodarki planowej. Autor kilkudziesięciu prac z dziedziny ekonomii. Od początku okupacji niemieckiej uczestniczył w tworzeniu zrębów polskiego podziemia: wchodził w skład Zarządu Głównego SN, w ramach Delegatury Rządu RP na Kraj kierował Departamentu Skarbu Państwa Podziemnego. Działał także w Radzie Głównej Opiekuńczej. Aresztowany przez Gestapo 18 marca 1941 r., znalazł się w KL Auschwitz gdzie zmarł 5 III 1942 r. Miał 55 lat.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Zmarł w Warszawie Jan Ludwik Popławski. Od 1886 roku był publicystą pisma Głos wśród którego z czasem zgromadził środowisko złożone z narodowców. Następnie poświęca się od 1895 roku wydawaniu Przeglądu Wszechpolskiego,a od 1896 roku skierowanego do ludności wiejskiej czasopisma Polak. Jako pierwszy rozwinął polską idee zachodnią. Uważał za niezbędne dla polskiej niepodległości powrót do polski Śląska, Wielkopolski, a szczególnie Pomorza.

Biografia J. L. Popławskiego

Jan Ludwik Popławski (1854-1908) - twórca myśli zachodniej
„to, co najlepsze w zakresie polskiej myśli politycznej wyrosło z ziaren przez Popławskiego zasianych”

Roman Dmowski (15 III A.D. 1908)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Zakres chronologiczny referatu obejmuje lata 1893-1914. Rok 1893 znamionuje oczywiście powstanie Ligi Narodowej. W myśl tezy Romana Wapińskiego należy go traktować jako punkt wyjścia w procesie tworzenia się obozu narodowo-demokratycznego (Narodowej Demokracji endecji), ponieważ od tej chwili zaczyna się kształtować jego doktryna .

Zasadniczym celem referatu jest zaprezentowanie stanowiska ideologów obozu narodowego wobec takich zagadnień, jak Kościół rzymsko-katolicki, religia oraz duchowieństwo. Odgrywały one bowiem istotną rolę od początku krystalizowania się ideologii obozu narodowego.

Historyk Bogumił Grott, badając model wzajemnych relacji między sferą polityki a religii, wyodrębnił w ideologii endeckiej dwa etapy. Pierwszy z nich przypadł na okres zaborów. Ideologowie Narodowej Demokracji propagowali wówczas poglądy, głównie na łamach znanego periodyku – „Przeglądu Wszechpolskiego”, pozostające w ewidentnej sprzeczności z katolicką nauką Kościoła. W okresie tym widoczne były wpływy pozytywizmu i liberalizmu. Nie bez znaczenia była także ówczesna sytuacja polityczna: realne zagrożenie ze strony germanizacji i rusyfikacji, próby zaangażowania do tego Kościoła. Wszystko to, miało wpływ na niektóre ideologiczne sformułowaniach endecji odnośnie spraw religijno-kościelnych. Wykrystalizowały się wtedy zasadnicze zręby programowe, z których najważniejsze to: Kościół - instytucja narodowa oraz dualizm etyczny. W następnym okresie dziejów Narodowej Demokracji, zapoczątkowanym I wojną światową, pojawiły się głosy krytyczne wobec niezgodnych z nauką Kościoła koncepcji ideologicznych. Pochodziły one zarówno ze środowiska kościelnego, jak i członków i sympatyków endecji. W efekcie na lata II Rzeczpospolitej przypada proces, który prof. Grott określił jako „proces zespalania się nacjonalizmu z wartościami katolicyzmu”, inaczej rzecz ujmując, ewolucja polskiego nacjonalizmu poszła w kierunku jego uzgadniania z wymogami katolicyzmu. Przełomem stała się broszura Romana Dmowskiego – „Kościół, Naród, Państwo” z 1927 r. Padły tam ważne stwierdzenia na temat znaczenia religii w życiu społecznym. Istotne okazały się słowa – „katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie”. Zaczęła się kształtować nowa formuła wyznaniowa – „nacjonalizm chrześcijański” .